Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Niwelacja hałd i zagłębień
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 82,, 50-441 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 74-79-300, 71 74-79-314.
Opis:II. Przedmiot zamówienia
Niwelacja hałd i zagłębień w południowo zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego -
dostosowanie zbiornika do wymagań siedliskowych gatunków ptaków.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zniwelowanie hałd i zasypanie zagłębień w strefach brzegowych o łącznej powierzchni
ok. 14 ha wskazanych w załączniku mapowym (załącznik nr 1 - strefa A i załącznik nr 2 -
strefa B).
[UWAGA: strefy objęte zadaniem nie są obecnie zalesione. Wszystkie zadrzewienia zostały
usunięte w 2016 r.]
2) Niwelacja stref brzegowych oznaczonych na mapach jako strefa A i strefa B winna polegać na
zepchnięciu mas ziemnych w stronę środka zbiornika i ukształtowaniu niwelowanych stref
brzegowych jako terenów ze spadkiem (w stronę środka zbiornika) o rzędnych w zakresie
pomiędzy poziomami 168,0 m n.p.m. a 167,0 m n.p.m. Spadek zniwelowanych powierzchni
pomiędzy wskazanymi wyżej rzędnymi winien mieć nachylenie nie większe niż 1:100.
3) Wykonawca dokona (przy udziale Zamawiającego) pomiarów rzędnych terenu:
a) przed rozpoczęciem prac ziemnych w celu wyznaczenia w sposób widoczny dla
operatorów sprzętu wykorzystywanego do wykonania zlecenia (np. przy pomocy
wbitych w grunt palików drewnianych) punktów załamania granic strefy A i strefy B, w
których rzędna terenu winna wynosić 168,0 m n.p.m. (zestawienie punktów załamania
granic stref A i B oraz punktów załamania granic strefy A i strefy B, w których rzędna
terenu winna wynosić 168,0 m n.p.m. stanowią załączniki nr 3 i 4).
b) po zakończeniu prac ziemnych w celu sprawdzenia poprawności wykonania zlecenia:
? W strefie A: pomiary w 8 punktach, w których rzędna terenu winna wynosić
168,0 m n.p.m. oraz w losowo wybranych przez Zmawiającego 8 punktach
w obszarze zakładanego końca zniwelowanych powierzchni.
? W strefie B: pomiary w 7 punktach, w których rzędna terenu winna wynosić
168,0 m n.p.m. oraz w losowo wybranych przez Zmawiającego 7 punktach
w obszarze zakładanego końca zniwelowanych powierzchni.
4) Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objętego pracami - przed rozpoczęciem prac,
w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu robót.
Forma przekazania dokumentacji fotograficznej:
Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia w wersji
elektronicznej na nośniku CD/DVD.
Płytę CD/DVD należy dostarczyć w trwałym opakowaniu opisanym w sposób trwały
na froncie, wraz z podaniem nazwy przedmiotu zamówienia i daty nagrania oraz informacji
o źródle dofinansowania: ,,Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"; a także informacji o finansujących - logo
Zamawiającego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(wzory logo dostępne w serwisie internetowym RDOŚ we Wrocławiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
oraz na stronie internetowej NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl).Zadanie finansowane jest całkowicie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w obrębie działki ewidencyjnej nr 427/35 obręb
Domanice, gmina Mietków, będącej w administracji PGWWP Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy.
3. Przed złożeniem oferty należy oszacować zakres prac w terenie wraz z udziałem
Zamawiającego, co należy potwierdzić złożeniem wraz z ofertą stosownego oświadczenia.
Termin wizji terenowej planowany jest w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.00 w Domanicach -
przy wjeździe na teren Zbiornika Mietkowskiego (miejsce spotkania zaznaczono na mapie
stanowiącej załącznik nr 2)
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert: 24 września 2018 r. do godz. 12.30.
2. Oferty należy złożyć na druku będącym załącznikiem do zapytania.
3. Oferty złożone po terminie lub oferty niepełne, bez wymaganych załączników, nie będą
rozpatrywane.
4. Adres składania ofert:
1) pisemnie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza
Kościuszki 82, 50-441 Wrocław
Termin składania:2018-09-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 26 listopada 2018 r.
Wymagania:IV.
Wymagania stawiane Wykonawcom
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie - oświadczenie Wykonawcy, że w ramach wykonywanych usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł netto.
V.
Istotne postanowienia i warunki realizacji umowy
1. Zamówienie finansowane jest całkowicie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zadania, w terminie 21 dni od przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem, że płatność nastąpi nie wcześniej
niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku
budżetowym.
3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają odpowiedzialność
na zasadzie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 4000,00 zł brutto, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
VI.
VII.
Kryteria i sposób oceny ofert
1. Cena - 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
najkorzystniejszą - na podstawie ww. kryteriów.
którego
oferta
zostanie

uznana
za
7. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim i podpisana,
2) wartość wykonania zamówienia jest kwotą ryczałtową i należy ją traktować jako stałą
i wiążącą do zakończenia umowy, dopuszcza się możliwość jej zmian tylko w sytuacji
zmiany stawki VAT dla prowadzonej działalności wynikającej ze zmian obowiązujących
przepisów,
3) wartość wykonania zamówienia należy podać w kwocie netto i brutto, na podaną kwotę
powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego zostaną zamieszczone w serwisie
internetowym Zamawiającego http://wroclaw.rdos.gov.pl/ oraz przekazane wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz do których przesłano zapytanie ofertowe.
9. Zapytanie ofertowe może być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane. Informacja
o tym fakcie zostanie zamieszczona w serwisie internetowym Zamawiającego
oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz do których przesłano
zapytanie ofertowe.
10. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona w serwisie internetowym
Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Uwagi:VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław, e-mail:
sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl.
Kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu
e-mail: iod.wroclaw@rdos.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a brak
zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą, przysługują
następujące uprawnienia:
1) żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,Zadanie finansowane jest całkowicie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
wniesienie skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
w innym celu niż realizacja zamówienia i wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać przekazane
innym organom publicznym, o ile:
1) są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
2) realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4) w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.
7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane zbierane przez Administratora Danych
nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy
oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: http://wroclaw.rdos.gov.pl/polityka-prywatnosci
IX. Załączniki do zapytania ofertowego
1. wzór oferty
2. mapy przedstawiające obszary objęte zadaniem na Zbiorniku Mietkowskim (załącznik
nr 1 i 2)
3. zestawienie punktów załamania granic stref A i B oraz punktów załamania granic strefy
A i strefy B, w których rzędna terenu winna wynosić 168,0 m n.p.m. (załączniki nr 3 i 4)
Kontakt:Osoby
do
kontaktu
w
sprawie
postępowania:
Pani
Renata
Sierżant,
e-mail:
renata.sierzant.wroclaw@rdos.gov.pl,
Pan
Kamil
Martyniak,
e-mail: kamil.martyniak.wroclaw@rdos.gov.pl, tel. 71 74-79-314
6. Forma komunikacji z Zamawiającym: listownie na adres Zamawiającego; faks
nr
71
75-85-741 ,
e-mail:
sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl,
renata.sierzant.wroclaw@rdos.gov.pl, kamil.martyniak.wroclaw@rdos.gov.pl, telefonicznie
nr 71 74-79-300, 71 74-79-314.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: