Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Objęcie opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego
Organizator:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 40 87 607, 77 40 87 839
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą ,,Objęcie opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego IM Plus/AMMS Plus"
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: karch@zoznysa.pl do dnia 12.01.2024 r. do godz. 08:00 pisząc w temacie wiadomości ,,Oferta do postępowania nr ZZP-344/1/2024/PU".
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2024-01-12
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2025r.)
Wymagania:Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługę zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ,,Zapytania ofertowego".
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty stanowi wypełniony ,,Formularz ofertowy" (zał. nr 1 do ,,Zapytania ofertowego") oraz ,,Kalkulacja cenowa" (zał. nr 2 do ,,Zapytania ofertowego"),
2. Do oferty należy dołączyć:
1) w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane
w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób.
Pełnomocnictwo należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego /wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 2 do ,,Zapytania ofertowego"
3. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
4. Oferta powinna zawierać: cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto.
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do dnia 10.01.2024r. do godz. 11:00, kierując swoje zapytania drogą elektroniczną na adres: karch@zoznysa.pl
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zostanie złożony po wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bip.zoz.nysa.pl/ogloszenia/zamowienia-do-kwoty-ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena - 100%
Wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalnie 100 punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do poniższego wzoru: C min
Wartość punktowa ceny = R x ----------------
C ofer.
R - ranga
C min. - cena minimalna
C ofer. - cena oferowana

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKU POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: https://bip.zoz.nysa.pl/ogloszenia/zamowienia-do-kwoty-ustawy

VIII. WARUNKI JAKIE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY
Zamawiający wymaga od Oferenta, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Boh. Warszawy 34, 48-300 Nysa
o Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@zoznysa.pl; telefon: 77 40 87 852 lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany
w pkt. 1.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez ZOZ w Nysie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ZZP-344/1/2024/PU, prowadzonego zapytania ofertowego.
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.).
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
o Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawienia swoich danych);
- prawo ograniczenia przetwarzania danych zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem
o Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela:
o sprawy merytoryczne: Wojciech Bogaliński - kierownik sekcji ds. informatyzacji tel. 77 40 87 607
o sprawy formalno-prawne: Anna Karch tel. 77 40 87 839, e-mail: karch@zoznysa.pl
Kod CPV:72253200-5
Numer dokumentu:ZZP-344/1/2024/PU
Źródło: Internet i własne
Załączniki: