Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18440426 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-03
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa bankowa
Organizator:Gmina Krypno
Adres: Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne
Województwo / powiat: podlaskie, pow. moniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.85/71690001
E-mail:
Opis:Wójt Gminy Krypno zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą ,,Obsługa bankowa na rzecz Gminy Krypno"

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Prowadzenie i obsługa bankowa Gminy Krypno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
2) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej;
3) Realizacja poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej;
4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
5) Dokonywanie wypłat gotówkowych;
6) Realizację lokat terminowych na zlecenie Gminy Krypno;
7) Bezpłatne zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, w tym dostarczenie niezbędnego sprzętu i oprogramowania (niezależnie od ilości stanowisk), skonfigurowanie, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oraz bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy;
8) Możliwość stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz pomocniczych;
9) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych;
10) Oprocentowanie środków na rachunkach terminowych;
11) Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy dodatkowych rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych na zasadach zawartych w ofercie;
12) Wydawanie blankietów czekowych;
13) Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach;
14) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.
15) Zapewnienie na terenie Gminy Krypno obsługi kasowej w okresie trwania umowy, celem zapewnienia możliwości dostarczania i odbierania gotówki oraz innych dokumentów finansowych niezbędnych do wykonywania czynności związanych z obsługą bankową w godzinach od 800 - 1500.
Jednostki objęte obsługą bankową:
1) Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne;
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno Kościelne;
4) Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, 19-111 Krypno Kościelne;
5) Biblioteka Publiczna w Krypnie, Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno Kościelne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
1) Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych;
2) Wydawanie blankietów czekowych;
3) Otwarcie rachunku lokat terminowych;
4) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostki oświatowej;
5) Wyciągi bankowe;
6) Likwidację rachunku bankowego;
7) Realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego;
8) Wpłaty i wypłaty gotówkowe;
9) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Informacje dodatkowe:
1) Prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom;
2) Usuwanie awarii systemu bankowego powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia;
3) Budżet Gminy Krypno na rok 2019 ( na dzień 30.11.2019r.) przedstawia się następująco:
a) Plan dochodów stanowi 19.926.063zł;
b) Plan wydatków stanowi 19.351.171zł;
4) W ciągu miesiąca średnio dokonywanych jest około 200 przelewów z rachunku podstawowego Gminy oraz około 800 przelewów z jednostek organizacyjnych i instytucji kultury;
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13 grudnia 2019r., do godziny 1400 - pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną.
Termin składania:2019-12-13
Miejsce i termin realizacji:Okres prowadzenia i obsługi rachunków bankowych: od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
Wymagania:Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe.

Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem pisemnej formy w sposób czytelny;
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
4) Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
5) Oferta powinna składać się z:
a) formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) projektu umowy bankowej uwzględniającej postanowienia zapytania ofertowego;
c) dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej;
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) pełnomocnictwo osób składających ofertę, o ile ich reprezentacja nie wynika z dokumentów rejestrowych.
Uwagi:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Ewa Kupiec Skarbnik Gminy - tel.85/71690001.
Numer dokumentu:6/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: