Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20703189 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-09
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa, konserwacja i naprawa abonenckich central telefonicznych
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu
Adres: ul Matejki 22, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: 091 321 3781
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający
Zaprasza do złożenia ofert na:
Obsługa, konserwacja i naprawa abonenckich central telefonicznych dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Wyspiarz" w Świnoujściu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) obsługa, konserwacja i naprawa abonenckich central telefonicznych,
wewnętrznych sieci telefonicznych,
b) sprawdzanie stanu wraz z konserwacją i naprawą aparatów telefonicznych
i urządzeń telefaksowych,
c) współpraca z operatorami w przypadku uszkodzeń linii miejskich,
d) zgłaszanie awarii i kontakt z serwisami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi,
e) zastąpienie uszkodzonego sprzętu na czas naprawy lub do czasu jego
wymiany,
f) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych potrzeb modernizacyjnych,
g) sporządzanie protokołów stanu technicznych urządzeń,
h) wdrażanie nowych technologii w zakresie telekomunikacyjnym na
polecenie Zamawiającego,
i) bieżące zgłaszanie zamawiającemu potrzeb wykonywania prac
likwidacyjnych niepotrzebnych bądź nieużywanych systemów
telefonicznych,
j) wykonywanie prac terminowo, w jakości zgodnej z aktualnymi wymogami
technicznymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
k) przestrzegania przepisów BHP i ppoż podczas wykonywania prac,
l) utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac,
m) zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Wyspiarz", Ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście,
Oferta może zostać złożona drogą elektroniczną na adres:
e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl
termin do 17.02.2021 r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert:6. Data otwarcia ofert: 17.02.2021r. godz:10:00
Termin składania:2021-02-17
Miejsce i termin realizacji:4. Data realizacji zmówienia: okres 36 miesięcy - od 01.04.2021 r. do 31.03.2024r.
Wymagania:3. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający porówna i oceni oferty według wzoru:
C min.
P(c) =-------x 100 pkt
C
gdzie:
P(c) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,cena/wartość brutto",
C min. - najniższa cena brutto za cały okres trwania umowy za wykonanie usług,
spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
C - cena brutto oferty badanej za cały okres trwania umowy na wykonanie usług,
spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.
7. Warunki płatności:
W rozliczeniu miesięcznym za pełny miesiąc, płatne przelewem od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni.
INNE POSTANOWIENIA:
1. Złożona oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku
braku podpisu oferty przez osobę upoważnioną oferta podlega
odrzuceniu.
2. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika osoby upoważnionej należy do
oferty załączyć pełnomocnictwo.
3. Uzupełnieniu oferty podlega dokument pełnomocnictwa.
4. Jeżeli złożona oferta (załącznik nr 1) jest najkorzystniejsza a Oferent nie
dołączył pozostałych wymaganych dokumentów w postępowaniu Zamawiający
wzywa Oferenta do uzupełnienia dokumentów niezwłocznie. Oferent ma 3 dni
robocze od wezwania na uzupełnienie oferty.
5. W przypadku braku uzupełnienia przez Oferenta złożonej oferty w przeciągu 3
dni roboczych od wezwania, Zamawiający może rozpatrzyć kolejną najbardziej
korzystną dla Zamawiającego ofertę lub unieważnić zapytanie ofertowe.
6. Oferent, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia
umowy/przyjęcia zamówienia o wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim
na formularzu oferty (Załącznik Nr 1) oraz załączyć wymagane załączniki
jeżeli są podane w zapytaniu.
10. Zamawiający pobiera sam odpisy z KRS i CEIDG, jeżeli dokumentów tych nie
można pobrać z bezpłatnych baz, wzywa wykonawcę do ich uzupełnienia w
terminie 3 dni roboczych.
11 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru
jakiejkolwiek oferty.
Numer dokumentu:ADM.251.4.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: