Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24448598 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa prawna
Organizator:Gmina Toszek
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek
Województwo / powiat: śląskie, pow. gliwicki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/710405
Opis:ORG.2600.101.2022 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku w 2023 r. w zakresie zadania II
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku w 2023 r.w zakresie zadania II (2 dyżury stacjonarne tygodniowo) obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku w 2023 r. w zakresie zadania 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji wskazanymi w zapytaniu ofertowym (2 dyżury stacjonarne w tygodniu w poniedziałki i środy od godz. 12:00-15:00 zgodnie z pkt 2.1. zapytania; w pozostałe dni obsługa zdalna zgodnie z pkt 2.2. zapytania). Szczegóły wskazano w zapytaniu ofertowym. 12 miesiąc 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/710405
Składania : 30-12-2022 08:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 30-12-2022 08:01:00
Termin składania:2022-12-30
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty na: obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku w 2023 r. w zakresie zadania II.
Szczegółowe wymagania zawarte zostały w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania (plik pdf do pobrania poniżej).
Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego;
- innych przyczyn.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" ;
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 70% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (urzędów) - liczba jednostek (urzędów) (DJ) 10% Doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (urzędów) - liczba jednostek (urzędów) - 10%, tj. doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na obsłudze prawnej jednostki samorządu terytorialnego (gmina/powiat/województwo) w ramach jednej umowy obowiązującej przez okres minimum 11 miesięcy o wartości co najmniej: 65.000,00 zł (brutto) każde zamówienie (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Przez jednostkę samorządu terytorialnego na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego należy rozumieć urzędy je obsługujące, tj. urzędy gminy/miasta/miejskie, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie. Celem wykazania doświadczenia w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego należy wskazać wyłącznie doświadczenie w obsłudze w/w urzędów (gminy/miasta/miejskie, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie). Przez jednostkę samorządu terytorialnego nie należy rozumieć jednostek organizacyjnych, np. ośrodki pomocy społecznej, centra usług wspólnych itp. Objęte punktacją będą wyłącznie zamówienia spełniające w/w wymogi i udokumentowane odpowiednimi referencjami itp.; Szczegóły w pkt 9 oraz w pkt 4.3 zapytania ofertowego. UWAGA: Należy wypełnić i dołączyć do oferty załącznik nr 1 do oferty - Wykaz wykonanych usług! (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (urzędów) - liczba lat (DO) 20% Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (urzędów) - liczba lat - 20%. Zamawiający wymaga, aby wyznaczone przez Wykonawcę osoby posiadały doświadczenie zawodowe w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (gmina/powiat/województwo) umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia. W przypadku wykazania kilku osób Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę: a) doświadczenie osoby świadczącej obsługę prawną w przeważającej części (minimum 90% dyżurów) - w przypadku świadczenia obsługi prawnej samodzielnie przez Wykonawcę - powinien on wskazać osobę, która w przeważającej części (minimum 90% dyżurów) będzie wykonywała przedmiotowe zamówienie oraz osobę, która będzie realizowała umowę wyłącznie w ramach zastępstwa - w takiej sytuacji przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę wyłącznie doświadczenie osoby świadczącej obsługę prawną w przeważającej części; albo b) średnią arytmetyczną lat doświadczenia wszystkich osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia - w przypadku świadczenia obsługi prawnej przez większą liczbę osób (maksymalnie można wskazać 3 osoby) - przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana średnia arytmetyczna lat doświadczenia tych osób (doświadczenie NIE będzie sumowane), z zastrzeżeniem, że będą to osoby, które RZECZYWIŚCIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Szczegóły w pkt 9 oraz w pkt 4.4 zapytania ofertowego. UWAGA: Należy wypełnić i dołączyć do oferty załącznik nr 2 do oferty - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia! (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia: od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Sposób realizacji - dyżury - W celu wypełniania obowiązków wymienionych w pkt 1.1 ppkt 8 zapytania ofertowego, wykonywanie obsługi prawnej odbywać się będzie w drodze osobistych konsultacji przez osoby wskazane w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 2 do Oferty) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Toszku, w postaci dyżurów, które odbywać się będą kolejno: 1) w poniedziałki i środy od godz. 12:00 do 15:00 (2 dyżury w tygodniu po 3 godziny każdy, łącznie 6 godzin tygodniowo), 2) w inne uzgodnione pomiędzy stronami dni, gdy w dni wymienione w pkt 1 przypada dzień wolny od pracy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Sposób realizacji - poza dyżurami - W pozostałe dni (poza dyżurami) Wykonawca zapewni świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Toszku poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny (e-mail) pod wskazanymi przez niego numerami telefonów i adresami e-mail zgodnie z pkt 2.2 zapytania ofertowego, tj.: 1) we wtorki w godzinach od 8:00 do 15:00 (7 godzin); 2) w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00 (6 godzin); 2) w piątki w godzinach od 8:00 do 13:00 (5 godzin). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Gmina Toszek
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 710405, ORG.2600.101.2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: