Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14543878 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem
Organizator:Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Adres: ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 15-834-21-21, faks 15-832-36-12
Opis:Przedmiotem zamówienia jest: ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem na terenie obiektu Sądu Rejonowego w Sandomierzu, monitoringiem pomieszczeń Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektu Sądu Rejonowego w Sandomierzu i wynajmowanych pomieszczeniach Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej zlokalizowanych w budynku przy ul. Słowackiego 17 w Sandomierzu oraz konwojem wartości pieniężnych, zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu czynności objętych zamówieniem zawartym w załączniku nr 1 do umowy. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być świadczone zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.
0 ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2017.2213) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
1 transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz.U. 2016.793).
2. Zgodnie z art. 138h ustawy Prawo zamówień publicznych, usługa została zakwalifikowana jako usługa społeczna określona w załączniku nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.
Zakres zamówienia: ochrona obiektów biurowych o łącznej pow. ok. 1600 m2 oraz otoczenia budynku o pow. ok. 0,18ha. Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, na czas nie krótszy niż na okres wykonania umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy minimum 4 osoby. Zamawiający nie dopuści do sprawowania ochrony innych osób niż pracownicy Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Sandomierz, ul. Kościuszki 2a -pok. 209 w terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. godz. 11.00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
,,Oferta w postępowaniu na OCHRONĘ FIZYCZNĄ WRAZ Z MONITORINGIEM SĄDU REJONOWEGO W SANDOMIERZU. Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2017 r. godz. 11.30 Adm-26-3/17"
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2017 r. godz. 11.30 Sąd Rejonowy w Sandomierzu ul. Kościuszki 2a pok. 207.
Termin składania:2017-12-12
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Kontakt:Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy przekazywaniu dokumentów związanych z realizacją niniejszego postępowania. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz udzjelenia wyjaśnień są: Elżbieta Zuber i Anna Wiatrowska tel. 15-834-21-21, faks 15-832-36-12. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 09:00 - 13:00.
Kod CPV:79710000-4
Numer dokumentu:Adm -26-3/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: