Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16472039 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-04
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona obiektów i mienia
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Adres: ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (52) 355-27-09
E-mail:
Opis:,,Ochrona obiektów i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w 2019 roku"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Usługa
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie
3.1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia realizowana w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynku i terenu Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. Zamówienie obejmuje działania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa budynku, działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom oraz innym czynom karalnym przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz zdarzeń losowych oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
2. Ochrona mienia i działania prewencyjne stanowiące przedmiot umowy prowadzone będą:
? od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 07:00 dnia następnego,
? w soboty, niedziele i święta całodobowo.
3. Wymagany sprzęt i wyposażenie pracowników: umundurowanie zgodne z wymogami, identyfikator zgodny z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r., ze zm.), środki przymusu bezpośredniego: kajdanki, pałka, telefon komórkowy, latarka elektryczna, indywidualny pakiet opatrunkowy.
4. Szczegółowy zakres czynności pracowników ochrony obejmuje:
a) ochronę mienia znajdującego się na powierzonym terenie przed włamaniem, dewastacją, kradzieżą, pożarem, zakłóceniem porządku oraz innymi zdarzeniami,
b) przechowywanie odpowiednio oznakowanych kluczy w odpowiednich gablotach Zamawiającego, wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników i osób sprzątających przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
c) nadzór nad mieniem i bezpieczeństwem obiektów, polegający na:
? obserwacji ochranianych obiektów - monitorowanie terenu poprzez system 2 kamer,
? właściwym zabezpieczeniu bramy wjazdowej, furtki, drzwi, okien budynków oraz korytarzy wraz z klatkami schodowymi,
? nadzorze nad osobami wchodzącymi do obiektu i wychodzącymi z obiektu,
? podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionych obiektów,
? podejmowaniu interwencji wobec osób, które bez uzasadnienia przebywają na chronionym terenie, uniemożliwianie wejścia na teren obiektów osób będących pod wpływem alkoholu, bezdomnych, akwizytorów itp.
? pełnej znajomości topografii chronionych obiektów - rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,
? znajomości rozmieszczenia i umiejętności użycia w sytuacji alarmowej głównych wyłączników prądu, instalacji ppoż., zaworów wodnych,
? w uzasadnionych przypadkach wezwaniu odpowiednich służb (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i inne),
? powiadamianiu wskazanego przez Zamawiającego pracownika w przypadku stwierdzenia w chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających,
? wpuszczaniu i wypuszczaniu pojazdów mających prawo wjazdu na teren obiektu, bezwzględnym każdorazowym zamykaniu bramy wjazdowej,
d) dokonywanie obchodu ochranianych budynków i przyległego podwórza z częstotliwością jeden raz na godzinę
? przy każdym wyjściu z dyżurki zamykanie drzwi dyżurki,
? podczas obchodu włączanie lub wyłączanie świateł (w zależności od potrzeb) w gabinetach, na korytarzach, na zewnątrz
? kontrolowanie prawidłowości zamykania drzwi na klucz
? sprawdzenie zabezpieczeń technicznych obiektu takich jak zamki, okna, ogrodzenie, oświetlenie
? przebywanie w dyżurce w dni powszednie w godzinach pobierania i zdawania kluczy tj. 6:30-7:00, 15:00-15:30,
? sprawdzanie uprawnień osób, do przebywania na terenie chronionym w godzinach wieczorowo-nocnych.
e) niedopuszczenie do bezprawnego wyniesienia z obiektu składników majątkowych,
f) podejmowanie niezbędnych interwencji w razie naruszenia porządku,
g) prowadzenie stałej ewidencji zdarzeń zaistniałych w obiekcie chronionym,
5. Wykonawca ma prawo dokonania wizji lokalnej budynków, na terenie których będzie świadczył usługi oraz dokona, na własne ryzyko, ustalenia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli w trakcie wykonywania usługi zostanie ujawniony błąd w wycenach dokonywanych przez Wykonawcę ponosi on wszelkie konsekwencje tego błędu, a w szczególności nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę siłami własnymi bez użycia podwykonawców. Zamawiający dopuszcza tylko udział podwykonawców w zakresie działań grup interwencyjnych.
Miejsce i termin składania ofert: 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
8.1. Oferty należy złożyć do 12 grudnia 2018 roku do godziny 11:45 w formie: pocztą, kurierem lub osobiście, pokój 104 (sekretariat), ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław.
Otwarcie ofert:8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej (pokój 111 - I piętro).
Termin składania:2018-12-12
Miejsce i termin realizacji:4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Wymagania:6. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
6.1. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
6.1.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej niniejszym postępowaniem.
? zamawiający wymaga aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
? zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu ISO 9001:2015, w zakresie ochrony osób i mienia lub dokumentu równoważnego wystawionego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi.
b) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające na ochronie osób i mienia w budynku użyteczności publicznej.
c) Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 2,500.000,00 zł
6.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.2.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z formularzem oferty następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
b) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, obejmującej czas realizacji przedmiotowego zamówienia oraz obszar świadczenia usług ochrony;
c) aktualny certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie ochrony osób i mienia lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi;
d) wykaz trzech wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w budynkach użyteczności publicznej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (referencji), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (polisa wraz z dowodem opłacenia).
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Ofertę należy przygotować zgodnie z powyższym ogłoszeniem o zamówieniu.
7.3. Formularz oferty musi być sporządzony wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1
7.4. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:
Z30/58/2018 -NIE OTWIERAĆ przed 12 grudnia 2018 roku, godz. 12:00
oferta na zadanie pod nazwą:
,,Ochrona obiektów i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w 2019 roku"
7.5. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki:
a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.2.
7.6. Zamawiający zaleca aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami drukować na papierze formatu A4, złożyć na pół do formatu A5 i wysłać w kopercie C5 (powyższe pakowanie ułatwia archiwizację ofert zamawiającemu). Prosimy o nie bindowanie ofert (problem je wpiąć do segregatora).
9. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
9.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT).
9.2. W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia.
9.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.4. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną kosztorysową.
10. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
10.1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania na swojej stronie internetowej.
10.2. Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty.
10.3. Pozostali Wykonawcy składający ofertę są zobowiązani do sprawdzania strony Zamawiającego.
11. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA (ZAPYTANIA WYKONAWCÓW)
11.1. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
11.2. Zapytania wraz z odpowiedzią będą umieszczone na stronie Zamawiającego w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu (w przypadku zasadności).
11.3. Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania, że odpowiedź zamieścił na stronie lub przekazuję odpowiedź.
11.4. Zamawiający zaleca, aby nie wysyłać zapytań później niż 24 godziny przed terminem składania ofert. Zapytania wysłane w późniejszym czasie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
12. INNE
12.1. Wykonawcy składający oferty w powyższym postępowaniu zobowiązani są do śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień pojawiających się na stronie Zamawiającego.
12.2. Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i innych dokumentach zmienionych przed terminem otwarcia ofert.
12.3. Zamawiający nie może dokonać zmian o których mowa pkt. 12.2 później niż 24 godziny przed terminem otwarcia ofert.
13. UMOWA
13.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3
Uwagi:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), dla którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Dla zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 Zamawiający wydał: ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
5. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
14. RODO
14.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańska 384c.
b) inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jest pan Jacek Krzyżaniak, e-mail.: biuro@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Z30/58/2018.
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty, którym udostępniona została dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w tym miedzy innymi: UZP, jednostki samorządu terytorialnego, organy kontrolne, inni wykonawcy, którym jest przekazywana kopia ofert, a także podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
h) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
i) posiada Pani/Pan
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrz. przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14.2. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczą podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować podwykonawcę, że przetwarza jego dane osobowe.
Kontakt:. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
Kod CPV:79710000-4
Numer dokumentu:ZDP-T/2391/2018, Z30/58/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: