Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
Organizator:Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 30 77408 fax: 58 30 53 697
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, w ramach badania rynku, prosi o złożenie oferty
cenowej na odbiór i utylizację odpadów medycznych.
I Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów
niebezpiecznych o kodzie 18 01 03 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82);
- odbiór odpadów co 14 dni oraz w razie konieczności na wezwanie telefoniczne Zamawiającego
w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia;
- zaopatrzenie Zamawiającego w worki na odpady niebezpieczne do 5 kg po stronie
Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, składowania
oraz utylizacji odpadów medycznych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r , o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2010 r. nr 139 poz. 940).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 169)
4. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania przedmiotu
zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Miejsce i termin składania ofert: IV Sposób przygotowania oferty
Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz
z pozostałymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
agnieszka.banaszewska@gdansk.uw.gov.pl do 15 sierpnia 2018 r.
Termin składania:2018-08-15
Miejsce i termin realizacji:2. Miejsce odbioru odpadów: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, ul Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
5. Umowa będzie zawarta na okres - 3 lat, tj. od 01.09.2018 r.
Wymagania:II Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Wpis do CEIDG/KRS
3. Pozwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
4. Pełnomocnictwo/upoważnienie1
III Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ,,cena".
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod
uwagę kryterium ceny spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone
w niniejszym zaproszeniu.
V Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa ilość odpadów z ostatnich 3 lat - 66 kg
2. Oferta winna obejmować koszty transportu wraz ze wszystkimi kosztami związanymi
z zagospodarowaniem odpadu o kodzie 18 01 03 odebranego z punktu wskazanego przez
Zamawiającego.
3. Faktury będą wystawione przez wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia
usług.
4. Płatność będzie realizowana przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to na niezbędne.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
w wyznaczonym przez siebie czasie uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych dokumentów.
Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli po
zweryfikowaniu oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu.
8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, w formie, w jakiej zostało ogłoszone
Zaproszenie do składania ofert.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
o formie realizacji sprawy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
Kontakt:10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Agnieszka Banaszewska
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
e-mail: agnieszka.banaszewska@gdansk.uw.gov.pl
Numer dokumentu:BL-I.2600.69.2018.AB, BL-I.2600.69.2018.AB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: