Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-23
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór oraz odzysk odpadów
Organizator:Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów
Adres: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. centr. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05
E-mail:
Opis:IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa zadania:
,,Odbiór (załadunek i transport) oraz odzysk odpadów (selektywna zbiórka) wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2022 - 2023"
KOD CPV: 90500000-2
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Zakres zadania obejmuje odbiór (załadunek i transport) oraz odzysk (selektywna zbiórka) odpadów wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w WiK Sp. z o.o. w latach 2022-2023, zgodnie z wyszczególnieniem:
Część A: Teren głównej siedziby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy Ul. Kilińskiego 25 A:
? opakowania z tworzyw sztucznych (kod 150102) / tworzywa sztuczne (kod 200139) - pojemnik siatkowy o pojemności 1600 litrów - 1 szt. koloru żółtego z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE" lub po uzgodnieniu z Zamawiającym pojemnik z tworzywa sztucznego koloru żółtego z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
? opakowania z papieru i tektury (kod 150101) / papier (200101) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z napisem ,,PAPIER" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
Strona 2 z 32
? opakowania ze szkła (szkło białe i kolorowe) (kod 150107) / szkło (200102) - pojemnik z
tworzywa sztucznego koloru zielonego z napisem ,,SZKŁO" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
Część B. Laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy Ul. Relaksowej 5:
? opakowania z tworzyw sztucznych (kod 150102) / tworzywa sztuczne (kod 200139) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru żółtego z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
? opakowania z papieru i tektury (kod 150101) / papier (200101) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z napisem ,,PAPIER" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
? opakowania ze szkła (szkło białe i kolorowe) (kod 150107) / szkło (200102) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru zielonego z napisem ,,SZKŁO" o pojemności 120 litrów - 1 szt.
Część C. Oczyszczalnia ścieków w Dzierżoniowie przy Ul. Brzegowej 144:
? opakowania z tworzyw sztucznych (kod 150102) / tworzywa sztuczne (kod 200139) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru żółtego z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
? opakowania z papieru i tektury (kod 150101) / papier (200101) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z napisem ,,PAPIER" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
? opakowania ze szkła (szkło białe i kolorowe) (kod 150107) / szkło (200102) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru zielonego z napisem ,,SZKŁO" o pojemności 120 litrów - 1 szt.
Część D. Oczyszczalnia ścieków w Bielawie przy Ul. Ceglana 3:
? opakowania z tworzyw sztucznych (kod 150102) / tworzywa sztuczne (kod 200139) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru żółtego z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
? opakowania z papieru i tektury (kod 150101) / papier (200101) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z napisem ,,PAPIER" o pojemności 1100 litrów - 1 szt.
? opakowania ze szkła (szkło białe i kolorowe) (kod 150107) / szkło (200102) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru zielonego z napisem ,,SZKŁO" o pojemności 120 litrów - 1 szt.
Część E. SUW ,,Nowar" w Piławie Górnej, Ul. Chrobrego 1:
? opakowania z tworzyw sztucznych kod 150102) / tworzywa sztuczne (kod 200139) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru żółtego z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE" o pojemności 120 litrów - 1 szt.
? opakowania z papieru i tektury (kod 150101) / papier (200101) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z napisem ,,PAPIER" o pojemności 120 litrów - 1 szt.
? opakowania ze szkła (szkło białe i kolorowe) (kod 150107) / szkło (200102) - pojemnik z tworzywa sztucznego koloru zielonego z napisem ,,SZKŁO" o pojemności 120 litrów - 1 szt.
2.2. Miejsce gromadzenia i odbioru odpadów - według punktów A,B,C,D,E.
Strona 3 z 32
2.3. Częstotliwość odbioru odpadów:
- Część A - 1x na tydzień (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część B - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część C - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część D - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część E - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiór (załadunek i transport), odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów pochodzących z obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
2.5. Dostawę pojemników na czas trwania umowy zapewnia Wykonawca usługi.
2.6. Odbiór przedmiotowych odpadów powinien odbywać się systematycznie w okresie trwania umowy, w celu niedopuszczenia do gromadzenia się odpadów na terenie obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
2.7. Każdorazowo odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie karty przekazania odpadów wystawionej przez Zamawiającego.
2.8. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.).
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XVIII.7. zapytania ofertowego zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie - skrzynka umiejscowiona przy wejściu do budynku - nie później niż do godz. 1030 w dniu 03.12.2021 r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert:3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy Ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w dniu 03.12.2021 r. o godz. 1100 - Dział Techniczny w budynku administracyjno-biurowym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php.
Termin składania:2021-12-03
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usługi: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia.
III. PODSTAWA PRAWNA:
1. ,,Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów zwany dalej w treści ogłoszenia ,,Regulaminem udzielania zamówień".
2. Z treścią ,,Regulaminu udzielania zamówień" można zapoznać się na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część A: Teren głównej siedziby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A
Część B: Laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5
Część C: Oczyszczalnia ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144
Część D: Oczyszczalnia ścieków w Bielawie przy ul. Ceglana 3
Część E: SUW ,,Nowar" w Piławie Górnej, ul. Chrobrego 1
UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na całość zadania (na wszystkie części) lub na którąkolwiek z części zamówienia.
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
Częstotliwość odbioru odpadów:
- Część A - 1x na tydzień (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część B - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część C - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część D - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
- Część E - 1x na m-c (jak również na zgłoszenie telefoniczne).
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu 74/832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Justyna Woźna - Starszy Inspektor ds. Technicznych w Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 700 do 1500, tel. 74/832-20-75.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie wymagane.
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. upływa w dniu 01.01.2022 r.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień" poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty.
XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do jego wykonania tj. podatek VAT, zysk, koszt dojazdu do obiektów WiK Sp. z o.o., itp.
2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje.
3. Cena oferty nie będzie podlegać zmianom przez czasookres zawarcia umowy.
4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
XXI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
? Cena - 100%.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. (łącznie 500 pkt.)
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad:
KRYTERIUM - cena:
Łączna cena oferty najniższej (w zł brutto)
Cena = -------------------------------------------------------------- x 100 x waga 100%
Łączna cena oferty badanej (w zł brutto)
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.
6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie ocenia się.
XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jego cenę.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XXIII. WZÓR UMOWY
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Justyna Woźna - Starszy Inspektor ds. Technicznych w Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 700 do 1500, tel. 74/832-20-75.
Kod CPV:90500000-2
Numer dokumentu:TT-15.1-63/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: