Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-22
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Organizator:Urząd Gminy Starogard Gdański
Adres: Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
Województwo / powiat: pomorskie, pow. starogardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 585622244 fax: 585624641
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, należących do Gminy Starogard Gdański", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usług obejmuje w szczególności:

1) Terminowy i systematyczny odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zebranych, zgodnie z minimalną częstotliwością określoną w Regulaminie czystości i porządku w Gminie Starogard Gdański (uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r.) według następujących frakcji:

a) Papier,

b) Szkło,

c) Metale i tworzywa sztuczne,

d) Bioodpady,

e) Zmieszane.

2) Transport i zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych,

3) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki będące własnością wykonawcy w ilościach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania,

4) Wykaz nieruchomości niezamieszkałych objętych zamówieniem:

Lp.

Nieruchomość

Adres odbioru

1

Przedszkole Kokoszkowy

Kokoszkowy ul Szkolna 22

2

PSP Brzeźno Wielkie

Brzeźno Wielkie Ul. Szkolna 5

3

PSP Brzeźno Wielkie

Szpęgawsk, Ul. Starogardzka 13

4

PSP Dąbrówka

Dąbrówka, Ul. Hermanowska 3

5

PSP Dąbrówka

Dąbrówka, Ul. Starogardzka 47

6

PSP Jabłowo

Jabłowo, Ul. Szkolna 5

7

PSP Kokoszkowy

Kokoszkowy, Ul. Szkolna 24

8

PSP Rokocin

Rokocin, Ul. Parkowa 2

9

PSP Rokocin

Koteże, Ul. Jana Wróblewskiego 5

10

PSP Rokocin

Nowa Wieś Rzeczna, Ul. Rzeczna 18

11

ZKiW Rywałd

Rywałd, Ul. Szkolna 4

12

ZKiW Rywałd

Rywałd, Ul. Starogardzka 61

13

PSP Sumin

Sumin 38

14

PSP Trzcińsk

Trzcińsk 14

15

Grodzisko Owidz

Ul. Rycerska 1 , Owidz, 83-211 Jabłowo

16

Świetlice wiejskie

Ul. Główna 13, Barchnowy

17

Ul. Szkolna 5, Brzeźno Wielkie

18

Ciecholewy 42

19

Ul. Hermanowska 3, Dąbrówka

20

Jabłowo

21

Ul. Długa 5a, Janowo

22

Ul. Kościelna 1, Klonówka

23

Ul. Główna 52, Kolincz

24

Ul. Wróblewskiego 5, Koteże

25

Krąg 44

26

Linowiec 21

27

Ul. Jana Pawła II 40, Lipinki Szlacheckie

28

Ul. Rzeczna, Nowa Wieś Rzeczna

29

Ul. Szkolna 13, Owidz

30

Rokocin 19

31

Siwiałka 1a

32

Sucumin 29

33

Sumin 24

34

Ul. Kasztanowa 15, Szpęgawsk

35

Zduny 26

36

Ochotnicza Straż Pożarna Klonówka

ul. Ceynowy 3A, Klonówka, 83-130 Pelplin

37

Ochotnicza Straż Pożarna Siwiałka

Siwiałka 15B, 83-209 Godziszewo

38

Ochotnicza Straż Pożarna Krąg

Krąg 34, 83-200 Starogard Gdański

39

Gminny Zakład Usług Komunalnych

83-211 Jabłowo, Ul. Szkolna 3

5) Okres świadczenia usługi: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin dostarczenia ofert:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28.10.2020 r. do godz. 10.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim lub na adres korespondencyjny Zamawiającego lub skan na adres e-mail: szadokierska@ugstarogard.pl
Otwarcie ofert:Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2020-10-28
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania:

Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
Wymagania:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie odbierania odpadów.
posiadają wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta gminy Starogard Gdański.
spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122)

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
Odbiór odpadów komunalnych powinien być realizowany w dni robocze (z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), nie zakłócając spoczynku nocnego.
Projekt harmonogramu odbioru odpadów powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące informowanie z wyprzedzeniem o każdej takiej zmianie. Harmonogram odbioru odpadów powinien zostać dostarczony użytkownikom nieruchomości niezamieszkałych najpóźniej do 31.12.2020 r.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji ,,reklamacji" (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem) w przeciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia w formie telefonicznej lub pisemnej.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych:

w sposób ciągły, w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;
niezależnie od warunków atmosferycznych;
pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych rodzajów i frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów;
zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu;
w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.);
naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów, itp.).

Dostarczone przez Wykonawcę pojemniki powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie czystości i porządku w Gminie Starogard Gdański (uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r.). Wyposażenie nieruchomości w pojemniki musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2020 r.
Ilość i pojemność pojemników może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dodatkowych pojemników w cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, rezygnacji z części pojemników, zmiany lokalizacji oraz częstotliwości odbioru, w szczególności spowodowanych zmianą przepisów prawa bądź potrzebami zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym pojemników oraz bezpłatnej wymiany pojemników uszkodzonych z jego winy,

Umowy na realizację usługi zostaną podpisane odrębnie z następującymi podmiotami:

Gmina Starogard Gdański - w części dot. Ochotniczych Straży Pożarnych,
Grodzisko Owidz - w części dot. Grodziska Owidz,
Gminny Zakład Usług Komunalnych - w części dot. świetlic wiejskich oraz siedziby GZUK.
Poszczególne szkoły - w części dot. jednostek oświatowych.

Wykonawca będzie dokonywał rozliczeń oraz szczegółowych ustaleń na etapie realizacji usługi bezpośrednio z podmiotami, z którymi zostaną podpisane umowy.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Ofertę złożyć należy w kopercie uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie, na której nanieść należy: w górnym lewym rogu koperty dane Wykonawcy; w polu adresata dane Zamawiającego:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

oraz dopisek: oferta na ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, należących do Gminy Starogard Gdański".

Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:

1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2) Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

3) kopię wpisu do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie odbierania odpadów.

4) kopię wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Starogard Gdański.
Uwagi:4. Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert (100%) jest całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wynikający z przedstawionej oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym oraz formularzem cenowym.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego ofertę uzna się za najkorzystniejszą.

7. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Kontakt:8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Informacji na temat zamówienia udzielają:

Karolina Szambowska - nr tel. (58) 56 250 67 wew. 320.

Beata Szadokierska - nr tel. (58) 56 250 67 wew. 109.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: