Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14394631 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Odśnieżanie dróg
Organizator:Gmina Gzy
Adres: Gzy 9, 06-126 Gzy
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. pułtuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:23 - 691-31-67, 23 - 691-31-22
Opis:Zapytanie ofertowe

na ,,Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2017/2018"
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2017/2018.
2) Minimalna szerokość odśnieżania dróg gminnych to 4 metry. Zgarnięty śnieg nie
może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów, szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych.
) Cały obszar gminy został podzielony na 6 rejonów odśnieżania dróg gminnych.
Szczegółowe trasy odśnieżania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Wielkość zamówienia (ilość godzin) w zakresie odśnieżania uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów lub upoważnione osoby w gminie.

5) Wykonawca może ubiegać się o zlecenie na wykonanie maksymalnie dwóch części zamówienia.

6) Wykonawca do wykonania każdej części zamówienia musi posiadać przynajmniej jeden pług odśnieżny + ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 110 KM lub co najmniej jedną koparko-ładowarkę o mocy co najmniej 110 KM.
7) Szczegółową lokalizację wraz z podaniem nazwy drogi i zakres odśnieżania określa każdorazowo zamawiający, dokonując zgłoszenia wykonania usługi.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób składania ofert: oferta, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2017/2018".
Do dnia 15.11.2017r. godz. 10:00.
Termin składania:2017-11-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2018r.
Wymagania:8) Do obowiązków wykonawcy należy:

- przystąpienie do prowadzenia akcji odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w trakcie ich trwania, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, które mogą skutkować powstaniem zatorów śnieżnych na drogach - w zależności od zgłoszenia otrzymanego od upoważnionego przedstawiciela zamawiającego;

- rozpoczęcia świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny, od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego;
zapewnienie kontaktu telefonicznego z zamawiającym 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11) Powyższy przedmiot zamówienia, według wspólnego słownika CPV, określony jest kodem 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania.
3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca przedstawia na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) cenę netto oraz cenę brutto za 1 godzinę pracy sprzętu w zakresie odśnieżania.
Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena - waga 100 %
Kod CPV:90.62.00.00-9
Numer dokumentu:IOŚ.271.26.2.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: