Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-23
Przedmiot ogłoszenia:Odtworzenie dwóch sztuk balkonów
Organizator:Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o
Adres: ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny
Województwo / powiat: łódzkie, pow. brzeziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.46 874 36 25.
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową
Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nr 37 przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 6 sierpnia 2020 roku oferty na:

odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys stanowiący podstawę ustalenia ceny sporządzony w oparciu o przedmiar - załącznik nr 3 do zaproszenia oraz dokonać wizji lokalnej.
I. Przedmiot zamówienia

Odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac obejmuje:

1/zabezpieczenie terenu robót, które realizowane będą w obiekcie zamieszkałym;

2/ przemurowanie pęknięć, naprawy tynków zewnętrznych w obrębie wykonywanych robót;

3/montaż belek stalowych wspornikowych i płyt balkonowych żelbetowych;

4/ oczyszczenie, przemalowanie i zamontowanie balustrad oraz zamontowanie obróbek blacharskich wokół obrzeży balkonów

zgodnie z dokumentacją projektową udostępnianą w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu lub, na wniosek, w formie skanu pocztą elektroniczną. Balustrady do oczyszczenia i montażu można oglądać w siedzibie zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu.
Specyfikacja:Dokumentację projektową oraz elementy do oględzin udostępnia Dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o.Do udzielania informacji i udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawnieni są pracownicy zamawiającego: Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 14.30 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.
Termin składania:2020-08-06
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 listopada 2020 roku.
Wymagania:II. Wymagania i warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową brutto (w tym 8% VAT) za wykonanie robót budowlanych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z dokumentacją, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,zapoznania się ze stanem technicznym obiektu i zweryfikowania obmiarów oraz dokonania oględzin zdemontowanych (do ponownego montażu) balustrad.
Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys sporządzony w oparciu o załączony przedmiar.
W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji robót.
Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 listopada 2020 roku.
Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III. Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla każdej z części zadania pod względem:

spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia;
kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej: cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin: termin określony w ofercie badanej) x waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji: najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny okres 60 miesięczny) x waga.
Po uzyskaniu oferty przewiduje się przeprowadzenie z wykonawcą negocjacji, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, gwarancja.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmą przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej nr 37 przy ul. Kościuszki nr 2 w Brzezinach.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: