Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14954496 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-23
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej
Organizator:Gmina Michałowo
Adres: ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(85) 7131777
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowej
,,Przebudowa drogi na terenie gruntów wsi Bachury i
Bołtryki, gm. Michałowo".
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na terenie
gruntów wsi Bachury i Bołtryki, gm. Michałowo. Utwardzenie drogi poprzez poczwórne
powierzchniowe utrwalenie o szerokości 5,0m z rowami w razie konieczności. Inwestycja powinna
być realizowana w pasie drogi gminnej w dz. nr geod.: 204/3, 204/2, 303/7, 391/2, 299/3 - obr.
Bachury oraz w dz. nr geod. 16/1, 17/2, 18/2, 19/2, 20/1 - obr. Bołtryki. Inwestor posiada mapy do
celów projektowych. Inwestor nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Projektu budowlanego na: ,,Przebudowa drogi na terenie gruntów wsi Bachury i Bołtryki, gm.
Michałowo" sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.
U. z 2016 poz. 2255) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015 poz. 1154).
Zamawiający otrzyma od oferenta:
a) Wydruk w/w projektu - 4 egzemplarze wersji oryginalnej,
b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD- 1 egz.
2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012.
a) wydruk przedmiaru robót - 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD - 1 egz.
3) Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym:
a) wydruk kosztorysu inwestorskiego - 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD - 1 egz.
4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw.
sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z
dnia 28 marca 2012.
a) wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz,
b) wersję elektroniczną na płycie CD - 1 egz.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 - biuro podawcze z
dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na ,,Przebudowa drogi na terenie gruntów wsi
Bachury i Bołtryki, gm. Michałowo".
Termin składania:2018-02-28
Miejsce i termin realizacji:Dokumentację projektową należy dostarczyć do 30 dni po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
Wymagania:Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:
1) Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy drogi,
2) Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań
projektowych.
3) Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem we wszystkich fazach
projektowania.
4) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie
normy zharmonizowane.
5) Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach
robót.
6) Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
w obowiązujących przepisach prawa
7) W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich
nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym
powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu
poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
8) Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana
dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do
skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium: najniższa CENA 100%
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji oferenta.
Kontakt:Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego - Emilia Wawreniuk
tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15
Numer dokumentu:IG.7031.12.2018.EW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: