Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17500230 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej
Organizator:Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Adres: ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71 376 00 15
E-mail:
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: ,,Remont ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wrocławiu"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
polegającego na remoncie ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wrocławiu w zakresie wykonania
nawierzchni docelowej drogi na odcinku o długości około 75 m - od ul. Bartoszowickiej do
zjazdu na posesję nr 36. Inwestycja przebiega po terenie będącym własnością Gminy
Miejskiej Wrocław.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót.
Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zadania zostały zawarte w załączonym opisie
przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy złożyć poprzez:
1) doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania
Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław lub przesłanie oferty na adres
e-mail: elzbieta.olczyk@zdium.wroc.pl.
2) oferta powinna zawierać odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
3) oferta powinna zawierać potwierdzenie o przynależności projektanta do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, który posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności drogowej.
7. Termin złożenia oferty:
do dnia 19.06.2019 r.
Termin składania:2019-06-19
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz
z wystąpieniem o decyzję o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu
do wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Wymagania:4. Okres gwarancji:
wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną dokumentacje projektową do chwili
wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane
na jej podstawie roboty budowlane.
strony ustalają odpowiedzialność za prace projektowe z tytułu rękojmi
na okres 3 lat, liczony od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.
wykonawca, w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia
wad dokumentacji projektowej oraz wad robót powstałych w wyniku wad
dokumentacji w ustalonym przez Strony terminie, a w wypadku gdy ich nie
usunie, poniesie koszty powstałej szkody.
9. Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny;
2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta
zostanie wybrana;
4) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
5) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
6) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
7) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego
od postępowania ofertowego;
8) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie
na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
9) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
10) wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni;
11) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.
Uwagi:5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Najniższa cena - 100 % (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty
niezbędne do realizacji zamówienia).
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki
określone w zapytaniu ofertowym.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia:
Elżbieta Olczyk, tel. 71 376 00 15.
Numer dokumentu:TRP.4110.18.5367.2018.EO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: