Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-04
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej
Organizator:Urząd Gminy Krasne
Adres: Krasne 121, 36-007 Krasne
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. rzeszowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasne informuje, że przyjmowane są oferty na opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108559R Strażów Olszyny"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy publicznej drogi w miejscowości Strażów od skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1393R do skrzyżowania z drogą gminną nr 108558R, realizowane w dwóch etapach:
Etap 1: Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu poszerzeniu jezdni, budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowa/zabezpieczenie sieci, przebudowa istniejących przepustów i zjazdów. Długość odcinka około 490m. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji niezbędnych do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu.
Etap 2: Rozbudowa drogi realizowana procedurą ZRID polegająca na wykonaniu poszerzenia jezdni, budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie/zabezpieczeniu sieci, przebudowie przepustu pod drogą, rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 108558R, przebudowie istniejących przepustów i zjazdów. Długość odcinka około 240m. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.
1. Przedmiotem zamówienia jest także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całej dokumentacji dla wszystkich niezbędnych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, kompletnej z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, łącznie z dokumentacją dotyczącą podziałów nieruchomości.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje min.:
- opracowanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
- uzyskanie warunków technicznych niezbędnych do prac projektowych, jak również niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego o ile są niezbędne,
- opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (etap 2),
- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego - 4 egz, projektu wykonawczego wielobranżowego - 4 egz. (etap 2)
- opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego - 4 egz., specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - legz. , przedmiaru robót- 1 egz., kosztorysu inwestorskiego-1 egz. (etap 1),
- opracowanie specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - legz., przedmiaru robót-1 egz., kosztorysu inwestorskiego-1 egz. (etap 1 i etap II)
4. Całość dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany
jest również opracować w formie elektronicznej i zapisać ją na płytach CD. Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2020 poz.1609 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. z 2021 r. poz. 2458.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 12.04.2024 r.
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, pokój nr 18 - sekretariat urzędu lub na adres poczty elektronicznej zamowienia@gminakrasne.pl do dnia 12.04.2024 r. do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wymagane załączniki: nie dotyczy
Termin składania:2024-04-12
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
Etap 1: do 30.07.2024r. Etap 2: do 30.12.2024r.
Wymagania:Kryteria oceny oferty:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Nazwa kryterium Waga
cena oferty/ cena wykonania przedmiotu zamówienia/ 100
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najniższą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferenta. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów postępowania. Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych", wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Krasne Nr 0050.5.2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku.
Kod CPV:71-32-00-00-7
Numer dokumentu:RI.271.2.12.2024.MS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: