Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159 B, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 56 657 75 55
Opis:przetarg dotyczy: pisemnego naboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania dotyczącego wykonanie oświetlenia terenu przy budynkach położonych w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 167-169 w Toruniu.
Zakres prac projektowych:
1. Wykonanie projektu budowlanego zawierającego wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiaru robót wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013.1129);
2. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, które należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389);
Wytyczne do projektowania
1. Oświetlenie należy wykonać w technologii lamp LED - 4 sztuki, zgodnie z wytycznymi zamawiającego.
2. Słupy parkowe stalowe o wysokości 4 m.
3. Zasilanie z dwóch istniejących rozdzielnic usytuowanych w budynkach D2 i B6 poprzez podliczniki impulsowe (po dwie lampy).
4. Kable układane w ziemi na terenie przyległym do w/w posesji.
Miejsce i termin składania ofert: Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wyżej wskazane zadanie. Ofertę, należy przesłać na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: ul. Grudziądzka 159 B, 87 -100 Toruń lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego /kancelaria pokój nr 16/, w terminie do dnia: 15 październik 2018 roku do godziny 14:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią z oznaczeniem ,,Dotyczy: dokumentacja kosztorysowo-projektowa - ul. Grudziądzka 167-169 w Toruniu".
Termin składania:2018-10-15
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zadania: 2 tygodnie + uzgodnienia.
Wymagania:3. W ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia dla całości robót objętych dokumentacją projektową;
4. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach numerowanych w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej, wg następującej specyfikacji:
4.1. Projekty budowlane w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive, w formacie PDF (zalecana rozdzielczość plików 150 - 200 dpi) jako scalony cały dokument oraz w wersji edytowalnej w formacie;
a) część opisowa - *doc(x), *xls(x) - umożliwiającym odczytanie, drukowanie, edycję pliku w programie Microsoft Office Word, Excel,
b) część projektowa - *dwg - umożliwiającym odczytanie, drukowanie, edycję pliku w programie AutoCAD,
4.2. Kosztorysy i przedmiary robót w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive, w formacie PDF (zalecana rozdzielczość plików 150 - 200 dpi) jako scalony cały dokument oraz w wersji edytowalnej w formacie ATH, KST umożliwiającym odczytanie, drukowanie, edycję w programie NORMA;
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 657-75-50 (Dział Techniczny).
Informujemy, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Pozostali wykonawcy informację o wynikach naboru będą mogli uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel. 657-75-55.
Do oferty należy załączyć:
- wycenę ofertową netto i brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert złożonych w innej formie, a także do unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Numer dokumentu:ZGM.ZP.13337201801, PNO/ 163/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: