Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-26
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji technicznej
Organizator:Urząd Miasta Łuków
Adres: ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
Województwo / powiat: lubelskie, pow. łukowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 25 798 30 06
E-mail:
Opis:BURMISTRZ MIASTA ŁUKÓW ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na ,,Opracowanie dokumentacji technicznej składającej się z projektu budowlano - wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na przebudową budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie z lokalizacją na dz. nr ewid. 9774 przy ul. Cieszkowizna 13 w Łukowie w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: ,,Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie" na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20.03.2015 r. w sprawie nadania regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łuków;
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej składającej się z projektu budowlano - wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na przebudową budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie z lokalizacją na dz. nr ewid. 9774 przy ul. Cieszkowizna 13 w Łukowie w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: ,,Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie".
2.2. Projekt przebudowy istniejącej ,,starej" sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych około 17,75 x 10,25 m stanowiącej blok sportowy wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku, winien uwzględniać rozwiązania mające wpływ na podniesienia walorów wizualnych postrzeganego od wewnątrz obiektu z zastosowaniem detali architektonicznych i estetycznych elementów wykończeniowych.
2.3. Dokumentacja techniczna winna zakładać zakres rzeczowy przebudowy budynku a w szczególności:
2.3.1. ocieplenie dachu i wykonanie szczelnego pokrycia dachowego wraz z obróbkami,
2.3.2. remont dźwigarów stalowych z uwzględnieniem ewentualnego ich wzmocnienia lub zastosowania odciążenia istniejących warstw dachu,
2.3.3. przebudowę istniejących warstw podłogowych z dostosowaniem do obowiązujących warunków cieplno - wilgotnościowych,
2.3.4. wykonanie posadzki sportowej o nawierzchni poliuretanowej akrylowej z zastosowaniem podłoża wentylowanego i o odpowiedniej sprężystości dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników,
2.3.5. przebudowę istniejących instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej,
2.3.6. uwzględnienie urządzeń schładzających powietrze wewnętrzne do zadanej temperatury,
2.3.7. stworzenie pola do gry zespołowej w mini koszykówkę oraz w mini siatkówkę,
2.3.8. przewidzenie montażu drabinek gimnastycznych,
2.3.9. wymianę istniejących okien na stolarkę spełniającą obowiązujące standardy cieplne z zastosowaniem podziału umożliwiającego otwieranie części skrzydeł celem przewietrzenia pomieszczenia,
2.3.10. docieplenie ścian budynku w technologii ETICS,
2.3.11. wzmocnienie istniejącej konstrukcji budynku w celu zapobiegnięcia postępującej degradacji przy jednoczesnym uwzględnieniu trudnych warunków gruntowo-wodnych,
2.3.12. dostosowanie budynku sali gimnastycznej do obowiązujących przepisów PPOŻ oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.3.13. wymianę wewnętrznych drzwi drewnianych na stolarkę aluminiową z uwzględnieniem dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych,
2.3.14. wykonanie okładzin wykończeniowych wewnętrznych,
2.3.15. montaż osprzętu sportowego do koszykówki, siatkówki, drabinek, osłon na okna itp.
2.4. Przebudowa budynku sali gimnastycznej winna być zaprojektowana, spełniając określone powyższe warunki oraz obowiązujące warunki techniczne przy jednoczesnym uwzględnieniu optymalnych rozwiązań ekonomicznych.
2.5. Projekt budowlano - wykonawczy winien być poprzedzony sporządzeniem koncepcji przedstawiającej (opisującej) zakładane rozwiązania techniczne oraz wizualne w tym przyjętą kolorystykę, rodzaj, fakturę powierzchni wykończeniowych.
2.6. Termin przedłożenia koncepcji przebudowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego - do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych.
2.7. Wymagany termin przekazania Zamawiającemu kompletnej do weryfikacji dokumentacji technicznej - do 19.07.2019 r.
2.8. Termin zakończenia realizacji umowy - 30.09.2019 r.
2.9. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.9.1. Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego - 6 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. (wersja elektroniczna - plik PDF),
2.9.2. Opracowanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. (wersja elektroniczna - plik PDF),
2.9.3. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla całego zamierzenia budowlanego objętego przebudową budynku - 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. (wersja elektroniczna - plik PDF),
2.9.4. Sporządzenie przedmiaru robót z podziałem działów zgodnie ze wspólnym słownikiem CPV dla całego zamierzenia budowlanego objętego przebudową budynku - 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. (wersja elektroniczna - plik PDF),
2.9.5. Wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z uzyskaniem na rzecz Miasta Łuków decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę przez właściwy organ administracyjny.
Miejsce i termin składania ofert: 8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ:
8.1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.04.2019 r., do godz: 12:00.
8.2. Propozycje cenową podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w jednej z następujących form:
8.2.1. pisemnie w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków,
8.2.2. przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: zp@um.lukow.pl.
8.2.3. przesłać w formie elektronicznej (skan oferty w jednym pliku) na adres e-mail: zp@um.lukow.pl.
8.3. W przypadku propozycji składanych drogą elektroniczną wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginału przesłanej propozycji cenowej. Powyższe nie dotyczy propozycji cenowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8.5. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy.
8.6. Zastrzeżenie o którym mowa w pkt. 8.5 nie dotyczy sytuacji w której po upływnie terminu do składania do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta, której wybór nie będzie prowadził do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
Otwarcie ofert:9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ: Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do jej złożenia w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Browarnej 65, 21-400 Łuków Stanowiska ds. Zamówień Publicznych -1 piętro.
Termin składania:2019-04-02
Miejsce i termin realizacji:2.6. Termin przedłożenia koncepcji przebudowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego - do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych.
2.7. Wymagany termin przekazania Zamawiającemu kompletnej do weryfikacji dokumentacji technicznej - do 19.07.2019 r.
2.8. Termin zakończenia realizacji umowy - 30.09.2019 r.
Wymagania:1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ:
1.1. Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej (skan dokumentu) zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia.
1.1.1. na opakowaniu oferty lub w tytule poczty e-mail należy umieścić napis: Propozycja cenowa na opracowanie dokumentacji przebudowy sali gimnastycznej nie otwierać przed dniem 02.04.2019 r. godz 12:00.
1.1.2. zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub tytułu poczty e-mail.
1.2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.3. Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.4. Ma obejmować całość zamówienia.
Kontakt:OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW ZE WYKONAWCAMI JEST:
Pan Maciej Tomasiak - Wydział Inwestycji i tel. 25 798 30 06 e-mail mtomasiak@um.lukow.pl
Numer dokumentu:ZP.271.1.6.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: