Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19990557 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji technicznej
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 367 13 56, 22 367 17 78
E-mail:
Opis:Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Dobrych Praktyk Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. i Zasad prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych
w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie dostosowania pola 15kV nr 37 w stacji 110/15kV Ząbki w zakresie przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta tj. farmy fotowoltaicznej, zakwalifikowanego do III gr. przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej źródła wytwórczego 0,65200 MW zgodnie z warunkami przyłączenia nr 20-G0/WP/00213 z dnia 24.06.2020 r. Lokalizacja: Ząbki Ul. Karola Rychlińskiego 1, gm. Ząbki.
Specyfikacja:(dokumenty dostępne na stronie: https://www.pgedystrybucja.pl
Ml SIWZ: Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa Ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2.
lub po przesłaniu na adres mailowy jakub.pastuszka@pgedystrybucja.pl
prośby o SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: XI Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa Ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 13.10.2020 roku do godz. 10:00 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : Oferta na Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie dostosowania pola 15kV nr 37 w stacji 110/15kV Ząbki w zakresie przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta tj. farmy fotowoltaicznej, zakwalifikowanego dc III gr. przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej źródła wytwórczego 0,65200 MW zgodnie z warunkami przyłączenia nr 20-GO/WP/00213 z dnia 24.06.2020 r. Lokalizacja: Ząbki Ul. Karola Rychlińskiego 1, gm. Ząbki. Numer Postępowania: 755/OW/JP/2020
Nie otwierać przed dniem 13.10.2020 roku przed godz. 14:02
Termin składania:2020-10-13
Miejsce i termin realizacji:V Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.04.2021
Wadium:nie wymagane
Wymagania:W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A.
VI Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Procedurą BKW
VII Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
VIII Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%) 1. Cena brutto - o wadze 100%
IX Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
X Termin związania ofertą: 45 dni.
Kontakt:IV Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: 1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych: a) imię i nazwisko: Piotr Bartosiewicz b) telefon: 22 367 13 56 c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00. 2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych: a) imię i nazwisko: Jakub Pastuszka b) telefon: 22 367 17 78 a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00
Numer dokumentu:755/0W/J P/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: