Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15545234 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 367 25 61, 22 367 15 19
E-mail:
Opis:Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu w podziale na 2 zadania. Zadanie 1 w m. Wólka Biernaty, gm. Mordy. Zadanie 2 w m. Białki, ul. Srebrna, gm. Siedlce
Specyfikacja:Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy pawel.ignatiuk@pgedystrybucja.pl prośby o SIWZ
W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A.__
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 21-06-2018 do godziny 11:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
Oferta na Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu w podziale na 2 zadania. Zadanie 1 w m. Wólka Biernaty, gm. Mordy. Zadanie 2 w m. Białki, ul. Srebrna,
gm. Siedlce Numer Postępowania: 639/18/GZ
Nie otwierać przed dniem 21-06-2018 roku przed godz.13:00
Termin składania:2018-06-21
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 14.01.2019
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%) 1. Cena brutto - o wadze 100%
Termin związania ofertą: 30 dni
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Jarosław Mokobodzki
b) telefon: 22 367 25 61
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Paweł Ignatiuk
b) telefon: 22 367 15 19
a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00
Numer dokumentu:639/18/GZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: