Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Koszarawa
Organizator:Gmina Koszarawa
Adres: Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa
Województwo / powiat: śląskie, pow. żywiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(033) 8639 407
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Koszarawa, wraz z możliwością podłączenia do budynków użyteczności publicznej, które zlokalizowane są w obrębie realizowanej inwestycji ( budynek Ośrodka Zdrowia, Budynek nr 142 oraz Gminny Ośrodek Kultury) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy uwzględnić normy dopuszczające rozwiązania ,, równoważne" w opisywanym przedmiocie, wykonawca zobowiązany jest wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą
brane pod uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych.
3. Dokumentacja powinna spełniać obowiązujące wymagania formalno-prawne oraz obowiązujące na dzień podpisania umowy przepisy prawne.
4. Dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje:
o Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu koncepcji rozwiązań technologicznych, celem akceptacji lub zgłoszenia ewentualnych uwag;
o Opracowanie projektu budowlanego - szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane ( Dz. U z 2013r, poz. 1409) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zm.)
o Opracowanie projektów wykonawczych - powinny obejmować swoim zakresem również ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji. Do projektów wykonawczych powinny być dołączone oświadczenia projektantów i oświadczenia sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
o Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych -powinny być wykonane dla danej dokumentacji i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych, winny zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót wykonanych itd.;
Opracowanie przedmiarów robót - powinny być wykonane dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją. Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe obmiary i wyliczenia, a także powinien być powiązany ze STWiORB. Opracowanie kosztorysów inwestorskich - wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;
Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych;
Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów;
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo -wodnych dla projektowanego przedsięwzięcia - o ile będzie wymagana;
Opracowanie raportu odziały wania na środowisko, jeśli będzie taki wymagany; Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
Wykonanie innych wymaganych prawem dokumentów potrzebnych do sporządzenia kompletnego wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę;
Uzgodnienie z Zamawiającym i zatwierdzenie przez niego przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technicznych;
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie;
Wykonawca uzyska w celu związanym z niniejszym zamówieniem wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę; Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzenia prac projektowych;
Złożony przez wykonawcę projekt musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia
postępowania o udzielenie zamówienia a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych;
o Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Koszarawa, Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa (sekretariat).
2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 6 lipca 2022 r. godz. 08:00.
Termin składania:2022-07-06
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: opracowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać całkowity koszt brutto opracowania całości materiałów wymienionych w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
1) Ofertę - zgodnie z załącznikiem nr 1.
VII. Kryteria oceny ofert:
Cena -100 %.
Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4) Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta..
5) Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 Koszarawa
,, Oferta na zadanie: ,, Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Koszarawa " nie otwierać przed 06.07.2022r. godz. 08:15
6) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
7) Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
9) Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Koszarawa: https://bip.gwkoszarawa.finn.pl/
X. Unieważnienie postępowania
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy:
- nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy;
2) zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż wymienione wust.l);
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - Pani Magdalena Tomaszek,
tel. 33 8639 407 wew. 18 email: inwestycje@gminakoszarawa.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: