Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie ekspertyzy budowlanej dla nieruchomości
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Adres: ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 56 657 75 00, tel.: 56 657 75 55, fax; 56 657 75 02, tel. 56 657 75 50
E-mail:
Opis:opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku gospodarczego przy Ul. Mickiewicza 108 w Toruniu w zakresie oceny stanu technicznego przedmiotowych nieruchomości sporządzonej na podstawie przeprowadzonych badań tj. fundamentów, ścian, stropów, elewacji, więźby dachowej, itp. - celem ekspertyzy jest ocena możliwości dalszej przydatności do użytkowania rzeczowej nieruchomości.
Ekspertyza winna w szczególności zawierać:
o opis przedmiotu ekspertyzy i celu, któremu ma służyć,
o opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, wymiały, materiały, z jakich został wykonany, itp.,
o opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu, dachu,
o opis dokonanych odkrywek i badań,
o dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,
o szczegółowe wnioski z oględzin, które winny obejmować m.in. ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania, ocenę stanu istniejących instalacji, opis stwierdzonych uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia, itp.), ocenę przyczyn powstawania stwierdzonych uszkodzeń.
Ekspertyza winna zostać przeprowadzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, należy przesłać na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Ul. Młodzieżowa 31, 87 - 100 Toruń lub przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zgm.torun.pl , w terminie do dnia: 23 kwietnia 2024 roku do godz. 14:00.
Termin składania:2024-04-23
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zadania: 2 miesiące.
Wymagania:Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wyżej wskazane zadanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego naboru, a także do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek z ofert, w tym unieważnienia naboru bez podawania przyczyny,
Informujemy, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Pozostali wykonawcy informację o wynikach naboru będą mogli uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel. 657-75-55.
Do oferty należy załączyć:
- wycenę ofertową brutto i netto.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią lub w formie elektronicznej z oznaczeniem ,,Nabór ofert: ekspertyza budowlana - ul. Mickiewicza 108". Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert złożonych w innej formie, a także ofert złożonych przez wykonawców, którzy wcześniej nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie na rzecz zamawiającego, bądź uchylili się do podpisania umowy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kontakt:Dodatkowe informacje dotyczące zakresu prac można uzyskać pod nr tel. 56 657 75 50 (Dział techniczny).
Numer dokumentu:ZGM.ZP.4368202401, PN O / 48 / 2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: