Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-02
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie koncepcji dla celów przygotowania dokumentacji projektowej
Organizator:Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o
Adres: ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. kutnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (24) 251-01-40, fax. (24) 251-01-42
E-mail:
Opis:Opracowanie koncepcji dla celów przygotowania dokumentacji projektowej
na budowę komory syfonowej dwukomorowej z dwoma kratami
oczyszczania wstępnego oraz drogami wewnętrznymi na terenie
Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie, przy Ul. Lotniczej 1"
Zarząd Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie zobowiązany jest do przeprowadzenia
procedury rozeznania rynku, celem spełnienia zasady konkurencyjności.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji dla planowanej inwestycji polegającej na
budowie komory syfonowej dwukomorowej z dwoma kratami oczyszczania wstępnego oraz
drogami wewnętrznymi na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie przy
ul. Lotniczej 1.
1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia
a) Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie zlokalizowana jest poza terenami
miejskimi, w sąsiedztwie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno, przy
ulicy Lotniczej 1, dz. nr 331/1 obręb Sklęczki. Oczyszczalnia funkcjonuje od roku 1994 r.;
b) obecnie ścieki surowe dopływają do oczyszczalni w ciągu grawitacyjnego spływu, głównym
kolektorem dni600 do pierwszego obiektu, którym jest komora syfonowa, która pełni
funkcję zamknięcia wodnego zapobiegającego przedostawaniu się gazów;
c) z komory syfonowej ścieki przepływają do komory zasuwowej, następnie kierowane są do
dwóch gęstych krat schodkowych i do piaskowników. Po piaskownikach ścieki wpływają do
czterech bioreaktorów z wydzielonymi komorami dla poszczególnych faz biologicznego
procesu oczyszczania;
d) kraty są mechanicznymi przegrodami ustawionymi na drodze spływu ścieków. Osadzające
się na nich zanieczyszczenia, zwane skratkami, usuwa się okresowo mechanicznie;
e) na istniejących kratach następuje mechaniczne usunięcie (zatrzymanie) grubszych
zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających.
2) Celem planowanej inwestycji jest wykonanie:
a) komory odcinającej z zastawkami mechanicznymi odcinającymi, gdzie nastąpi rozdział
kolektora głównego na dwa kolektory ściekowe;
b) nowej komory syfonowej dwusegmentowej;
c) dwóch zestawów komór z kratami hakowymi wstępnymi rzadkimi, które będą zatrzymywały
zanieczyszczenia stałe zwane skratkami;
d) mechanicznego usuwania skratek przez zespół czyszczący, które następnie gromadzone
w kontenerze, po odpowiedniej obróbce, wywożone będą na składowisko odpadów;
e) połączenia nowego układu ścieków podczyszczonych mechanicznie na kratach wstępnych
z istniejącą komorą zasuw i istniejącymi komorami z gęstymi kratami schodkowymi;
f) zaślepienie i odcięcie istniejącej komory syfonowej, przekierowanie ścieków surowych do
nowej komory odcinającej;
g) systemu wyhamowania prędkości ścieków wpływających do istniejącej komory zasuw;
h) kolektorów ściekowych łączących poszczególne komory.
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne i przemysłowe ze skanalizowanych terenów miasta
i gminy Kutno oraz ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi.
Oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do rzeki Ochni.
2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Uzyskanie mapy zasadniczej terenu.
2. Wykonanie badań gruntowo-wodnych terenu planowanej inwestycji dla potrzeb inwestycji,
w razie konieczności opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
3. Przygotowanie/uzyskanie raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.
4. Inwentaryzację terenu i niezbędnych obiektów budowlanych.
5. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia dla zaprojektowania robót budowlanych inwestycji zgodnych z:
- wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno- epidemiologicznej;
- wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
- wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy;
- wymaganiami prawa ochrony środowiska.
6. Uzyskanie zgody i warunków technicznych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Kutnie dotyczących miejsca podłączenia dopływu ścieków do nowej komory syfonowej.
7. Wytyczne Zamawiającego związane z planowaną inwestycją:
7.1 Wykonanie nowego podłączenia dopływu kolektora sanitarnego do nowej komory odcinającej;
7.2 Wykonanie zastawek mechanicznych umożliwiających sterowanie dopływem i odpływem
ścieków w nowej komorze odcinającej;
7.3 Wykonanie nowej komory syfonowej dwusegmentowej zgodnie z wymogami BHP;
7.4 Wykonanie komór wyposażonych w kraty hakowe oczyszczania wstępnego;
7.5 Wykonanie mechanicznego systemu usuwania skratek z krat wstępnych przez zespół
czyszczący na przenośniki taśmowe;
7.6 Wykonanie przenośników taśmowych transportowych wyrzutu z krat oczyszczania
wstępnego do kontenerów zgodnie z wymogami UDT;
7.7 Wykonanie konstrukcji wciągarki oraz dobranie odpowiedniej wciągarki;
7.8 Wykonanie drogi dojazdowej dla wywozy skratek gromadzonych w kontenerze;
7.9 Wykonanie kolektorów ściekowych między komorami;
7.10 Wykonanie systemu wyhamowania prędkości ścieków w istniejącej komorze zastawek;
7.11 Wykonanie zaślepienia istniejącej komory syfonowej;
7.12 Wykonanie przedłużenia istniejącej wiaty lub postawienie nowej wiaty w celu zadaszenia
nowego systemu podczyszczania ścieków;
7.13 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;
7.14 Wykonanie monitoringu przebudowywanego terenu z wykorzystaniem istniejącego
systemu;
7.15 Zaprojektowanie systemu pobierania podczyszczonych ścieków surowych;
7.16 Wytyczne do opracowania dokumentacji kosztorysowej i przetargowej.
Miejsce i termin składania ofert: W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty do
dnia 17 maja 2022 r. do godz. 11;00 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
Termin składania:2022-05-17
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:3. WYMAGANIA DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO DO UWZGLĘDNIENIA PRZY
REALIZACJI INWESTYCJI:
Przy realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące dodatkowe
wymagania Zamawiającego:
1. Należy uwzględnić zapisy obowiązujące Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Lotniczej uchwalonego uchwałą
Rady Miasta Kutno nr XXXVI1/342/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
2. Wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa oraz normami związanymi z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03);
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U.2019.1065 t.j.
z dnia 2019.06.07);
o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333);
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10 1993r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (t.j. Dz.U. z 1993r. nr
96 poz.438);
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021.0.1213);
o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021.0.1990 );
o Inne przepisy związane z wyżej wymienionymi ustawami lub wynikające ze specyfiki
inwestycji;
o Obowiązujące na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.;
o Zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.
4. ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEJ ZATWIERDZANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Koncepcja przedmiotu zamówienia
Opracowana koncepcja będzie podlegała zaakceptowaniu przez Zamawiającego pod kątem
zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
2) Wszelkie postanowienia związane z przekazaniem dokumentacji będą zawarte w umowie,
która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną koncepcję w ilości:
- 2 egz. w wersji drukowanej - papierowej
-1 egz. w wersji elektronicznej - pliki pdf + wykonywalne (np. doc, dwg, dxt xls, ath).
5. KONIECZNA WIZJA LOKALNA TERENU POTWIERDZONA PISEMNIE PRZEZ OBIE STRONY.
Wykonawca po przeprowadzonej wizji lokalnej, może wystąpić do Zamawiającego, zgodnie
z rozdz. II ust. 6 pkt. 2), o ewentualne uzupełnienie zakresu prac nie wskazanych w niniejszym
zapytaniu.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia do
wykonania zamówienia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:
1. Złożona przez Państwa oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak również nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2021, póz. 1129 z poźn.zm.).
2. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składnia ofert nie jest zamówieniem
i otrzymana od Państwa oferta nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Strony.
3. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty
oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
b. cenę brutto za zamówienie, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z wyceną
przedmiotu zamówienia (należy wypełnić Formularz Oferty - załącznik nr 1)
i przekazać w wyznaczonym terminie;
c. własnoręczny podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania
w jego imieniu;
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą parametrom zapytania.
6. Udzielanie informacji dotyczących zapytania ofertowego:
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, jednak wniosek musi
wpłynąć nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert;
3) wniosek o wyjaśnienie, o którym mowa w pkt. 2 należy przesłać na adres email:
sekretariat@gos.kutno.pl lub w.balcerzak@gos.kutno.pl
4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia;
5) Zamawiający, treść wniosku i wyjaśnienie prześle Wykonawcom, którym doręczono
zapytanie ofertowe (na emaila) oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
w zakładce Zapytania Ofertowe. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła
zapytania.
7. Ofertę Wykonawca może złożyć:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego - sekretariat (I piętro) - w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Na kopercie Wykonawca jest zobowiązany
zamieścić nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę oraz wpisać nazwę przedmiotu
niniejszego zamówienia;
2) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Na kopercie Wykonawca
jest zobowiązany zamieścić nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę oraz wpisać
nazwę przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) lub przesłać drogą elektroniczną:
na adres e-mail: oferty@gos.kutno.pl.
W tytule wiadomości należy wpisać nazwę i nr przedmiotu zamówienia.
W PRZYPADKU PRZESYŁANIA OFERTY DROGA ELEKTRONICZNA WYKONAWCA MOŻE:
- przesłać skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Otwarcie ofert i przekazanie informacji o wyborze Wykonawcy:
1) Zamawiający zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania zamówień o wartości
nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.
w Kutnie nie przewiduje możliwości otwarcia ofert w obecności Wykonawców
składających oferty;
2) potencjalny Wykonawca zostanie poinformowany o dokonanym wyborze, za pośrednictwem
strony internetowej GOŚ (www.qos.kutno.pl). telefonicznie, bądź w drodze wiadomości
e-mail lub wiadomości listowej.
9. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym;
3) złożone po terminie składania ofert;
4) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę;
5) oferta została złożona w inny sposób, niż określony w ust. 7 zapytania.
Kontakt:1) osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest pan Włodzimierz Balcerzak
- Główny Energetyk - tel. 024/ 251 01 46;
Numer dokumentu:12/ZO/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: