Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-05
Przedmiot ogłoszenia:OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU ORAZ DRUK PUBLIKACJI
Organizator:Samorząd Województwa Opolskiego
Adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:77 54 16 410 FAX: 77 54 16 411
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia
? Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opracowania merytorycznego, graficznego,
skład i druk publikacji ,,Opolska Mama gotuje. Dzieci rozrabiają, a tradycja zostaje".
? Forma publikacji pod kątem językowym oraz wizualnym ma przede wszystkim zachęcać
najmłodszych mieszkańców naszego regionu (5 - 12 lat) do poznawania tradycyjnych,
regionalnych potraw, zdobywania wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz zachęcać
do poznania tradycji Opolszczyzny i jego kulinarnych bogactw. Publikacja ma promować
dziedzictwo kulturowe oraz kulinarne opolskich obszarów wiejskich. Ma ponadto
eksponować wartości lokalnej kultury, z jej różnorodnością i dziedzictwem lokalnej
społeczności.
? Ze względu na zaplanowane w publikacji treści zakłada się dodatkowe zaangażowanie
odbiorcy poprzez zachęcanie go do propagowania dziedzictwa kulinarnego Opolszczyzny,
promowania tradycji kulinarnych tego regionu - z wykorzystaniem mediów
społecznościowych zarządzanych w ramach inicjatywy Opolska Mama ma Moc.
? Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie merytoryczne, redakcyjne, redakcja
techniczna, pełna oprawa graficzna, w tym wykonanie ilustracji, nadanie numeru ISBN,
korekta językowa, skład, łamanie tekstu oraz po wydrukowaniu całości przekazanie do
siedziby Zamawiającego, a także przekazanie publikacji w kompletnym pliku w wersji
elektronicznej.
? Wykonawca przekaże wszystkie prawa autorskie związane z publikacją na rzecz
Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce, termin i sposób składania ofert
a) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2019 r.
b) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej rpk@opolskie.pl lub
złożona osobiście na adres:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Krakowska 38 Oficyna
45-075 Opole
Pok. 12
Termin składania:2019-09-12
Miejsce i termin realizacji:Termin i miejsce wykonania zamówienia
Umowa będzie realizowana od daty jej podpisania do 5 grudnia 2019 r. na terenie
województwa opolskiego.
Wymagania:Sposób realizacji zamówienia
Oferent w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: opracowania
merytorycznego, graficznego, skład i druk publikacji ,,Opolska Mama gotuje. Dzieci
rozrabiają, a tradycja zostaje", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.
2. Warunek udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej czynności lub działalności.
Wykonawca zapewni, że ilustracje/oprawa graficzna zawarte w publikacji będą
opracowywane przez osoby, których prace zostały opublikowane w minimum 3
publikacjach. Ilustracje o których mowa wyżej mają posiadać walory artystyczne,
wykonane ręcznie, dedykowane dzieciom.
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Lp. Nazwa kryterium Waga Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania w danym
kryterium
1. Cena brutto za wykonanie całego
zamówienia
60% 60
2. Spójność projektu graficznego 40% 40
Razem 100% 100
4. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Kryterium: cena brutto za wykonanie całego zamówienia - waga 60 %
B. Kryterium: spójność projektu graficznego - waga 40 % (2 strony proponowanego
projektu graficznego publikacji - jeden przepis kulinarny wg wskazań w OPZ)
W próbce, przesłanej e-mailem w pliku w formacie JPG lub PDF, należy
rozplanować przykładowy przepis kulinarny zawierający tekst/grafiki/ilustracje.
Próbka powinna przedstawiać:
? rozplanowanie tekstu przepisu, w tym teksty wyróżnione (np. aple),
? rozplanowanie grafiki i ilustracji odzwierciedlające charakter i tematykę
publikacji dedykowanej dzieciom 5-12 lat.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych. Spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie
oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów, tj. taka, która uzyska
największą sumaryczną ilość punktów uzyskanych łącznie, w każdym z poniższych kryteriów:
A. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny brutto za wykonanie całego
zamówienia - waga 60%:
Kryterium cena brutto za wykonanie całego zamówienia obliczone będzie wg
poniższego wzoru:
cena najniższa x 100 pkt x 60 %
Liczba punktów = ---------------------------------------------
cena badanej oferty
Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60
punktowej skali ocen.
B. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium - spójność projektu graficznego: waga 40%
Spójność projektu graficznego rozumiana jest jako kategoria zapewniająca wewnętrzną
jednolitość i harmonię poszczególnych elementów załączonego projektu. Oceniane będą
wzajemne powiązania i dopasowanie między elementami projektu graficznego zarówno pod
względem zastosowanej kolorystyki, jak i wybranego stylu grafiki. Ocenie podlegać będzie
rozplanowanie przykładowego tekstu (przepisu kulinarnego), a także brak sprzeczności
pomiędzy poszczególnymi elementami, brak elementów niedopasowanych, konsekwencja,
ciągłość. Wpływ na ocenę mieć będzie także powiązanie zaproponowanych elementów
graficznych layoutu z charakterem i tematyką publikacji.
0 punktów - niska spójność projektu graficznego - powyżej 3 elementów naruszających
spójność,
20 punktów - średnia spójność projektu graficznego - od 2 do 3 elementów naruszających
spójność,
40 punktów - wysoka spójność projektu graficznego - max. 1 element naruszającego spójność.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać przy zastosowaniu tego kryterium to 40 pkt.
UWAGA: Oferty niezawierające próbki nie będą rozpatrywane.
W trakcie wyliczeń punktacji przyznanej w każdym z dwóch kryteriów, Zamawiający zaokrągli
każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.
Łączna liczba punktów, którą oferta może otrzymać odpowiada sumie punktów uzyskanych
w dwóch kryteriach.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
c) O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu poczty email wpływu
oferty do siedziby Departamentu lub data dostarczenia oferty do Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych.
d) Oferent powinien przygotować ofertę na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego, która powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela
Oferenta.
e) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
f) Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -- niezwłocznie,
zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia,
b) nazwę, adres Oferenta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP,
c) cenę netto i brutto oraz stawkę VAT, wyrażoną w polskich nowych złotych,
d) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
e) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
7. Przesłanki odrzucenia oferty
a) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego.
b) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
c) Oferty niezawierające próbki nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Dopuszcza się możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy
przez Zamawiającego bez wyboru żadnej z ofert.
10. Dodatkowe informacje
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
b) Po analizie ofert przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy.
Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w
Urzędzie.
c) Koszt opracowania merytorycznego, graficznego, przygotowanie do druku oraz druk
publikacji ,,OPOLSKA MAMA GOTUJE. DZIECI ROZRABIAJĄ, A TRADYCJA ZOSTAJE"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.
d) Płatność po zrealizowaniu zlecenia: na podstawie faktury VAT w terminie min. 14 dni od
daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego.
Adres dostarczenia faktury:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Krakowska 38 Oficyna;
45-075 Opole
Fakturę/rachunek należy wystawić na:
Nabywca:
Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole,
NIP: 754-307-75-65
Odbiorca:
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że na stronie:
http://bip.opolskie.pl/
zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Wykonawcy zobowiązani są
do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Parobij, Justyna Wójcik -- tel. 77 54 16 275, 283; e-mail: rpk@opolskie.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: