Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie oraz opublikowanie artykułu prasowego
Organizator:Gmina Miasto Ełk
Adres: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 087 73 26 131
E-mail:
Opis:II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu prasowego dotyczącego rozpoczęcia realizacji projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli", który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
a) rozmiar artykułu: 1/2 strony,
b) strona redakcyjna
c) informacje, które powinien zawierać artykuł:

znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Regionalny);
oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym ,,Zdrowe życie, czysty zysk");
flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
herb Miasta Ełku;
opis projektu zawierający m.in. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta;
opis realizowanej inwestycji;
zdjęcia zrobione przez Wykonawcę, w artykule mają zostać zamieszczone co najmniej 2 zdjęcia. Wykonawca przekaże zdjęcia Zamawiającemu.

d)Wykonawca odpowiada za napisanie artykułu, jego zredagowanie i opublikowanie;
e) tło artykułu w kolorze białym, czcionka z serii ARIAL CE, kolorowe zdjęcia oraz loga;
f) zasięg artykułu: powiat ełcki;
g) layout artykułu (ostateczna wersja artykułu wraz ze zdjęciami) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2019 r.

Artykuł powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 19 sierpnia b.r. do godz. 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie oraz opublikowanie artykułu prasowego dotyczącego rozpoczęcia realizacji projektu ,,Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli"
Termin składania:2019-08-19
Wymagania:IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).

VI. Sposób oceny ofert:

Kryterium wyboru - najniższa cena brutto.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
Uwagi:VIII. Postanowienia końcowe
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
Kontakt:VII. Osoba do kontaktu:
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail: a.wielgat@um.elk.pl
Numer dokumentu:SR.042.7.8.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: