Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie projektów zagospodarowania terenu
Organizator:Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:0-56 56 612 18 00 / 0-56 655 53 39, 505 500 484
E-mail:
Opis:,,Opracowanie projektów zagospodarowania terenu wraz z zaprojektowaniem posadowienia, przyłączy wod-kan oraz przyłączy energetycznych do toalet kontenerowych przeznaczonych dla kierowców komunikacji miejskiej w Toruniu w ilości 3 szt."
Zakres usługi obejmuje :
a) pozyskanie warunków gestorskich Energa
b) wykonanie koncepcji oraz projektów i uzyskanie Decyzji pozwolenie na budowę /lub dokonanie zgłoszenia - rozstrzygnie Wykonawca w konsultacji z WAiB/
c) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów
Zamawiający:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.Opracowanie projektów zagospodarowania terenu wraz z zaprojektowaniem posadowienia, przyłączy wod- kan oraz przyłączy energetycznych do toalet kontenerowych przeznaczonych dla kierowców komunikacji miejskiej w Toruniu w ilości 3 szt. zlokalizowanych w pasie drogowym w rejonie pętli autobusowych w n/w lokalizacjach:
1.1. ,,Wrzosy I" - mapa z Geoportalu i zdjęcia ukazujące lokalizację - załączniki do OPZ
1.2. ,,Kolankowskiego" - mapa z Geoportalu i zdjęcia ukazujące lokalizację - załączniki do OPZ
1.3. ,,Nad Strugą" - mapa z Geoportalu i zdjęcia ukazujące lokalizację - załączniki do OPZ
II.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1.Opracowanie projektów zagospodarowania terenu dla trzech lokalizacji toalet kontenerowych.
2.2.Wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych /pozyskanie warunków gestorskich od Energa /
koniecznych do rozpoczęcia inwestycji, w tym pozyskanie map zasadniczych do celów
projektowych, uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę /jeżeli wymagane - rozstrzygnie
Wykonawca w konsultacji z WAiB/.
2.3. Opracowanie dokumentacji projektowej/wykonawczej obejmującej uzyskanie wszystkich
niezbędnych opinii, uzgodnień branżowych , pozwoleń, w tym instalacji zewnętrznych
i wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych oraz posadowienia toalet wraz z niezbędną komunikacją.
UWAGA! :
Należy zaprojektować szczegółowo rozwiązania technologiczne i przewidzieć materiały dla
wykonywanych nawierzchni nawiązując do istniejących ciągów komunikacyjnych wokół każdej
z toalet. W zakresie terenów otaczających naruszonych w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca zaprojektuje prace odtworzeniowe przywracające teren do stanu pierwotnego.
Projekt musi obejmować ewentualne usunięcia kolizji z określeniem kosztów, terminów ich
wykonania.
2.4. Opracowanie projektów zagospodarowania terenu ,projektów technicznych, przedmiarów
robót, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy wykonać w
następującej liczbie egzemplarzy:
a) w 5 egzemplarzach w wersji papierowej
b) po 3 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (*.doc, *dwg-Autocad-14 ).
II.3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zweryfikuje własnym staraniem aktualności
zgody właściciela działki na dysponowanie gruntem.
3.2 W celu zweryfikowania przyjmowanych założeń Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej
wszystkich obszarów przyszłej lokalizacji toalet.
3.3 Zamawiający wymaga aby przyjmowane rozwiązania projektowe umożliwiały na etapie realizacji i późniejszej eksploatacji jak najpełniejsze funkcjonowanie całego obszaru czynnych pętli autobusowych.
3.4 Wszelkie rozwiązania muszą być zgodnie z aktualnymi wymogami BHP.
3.5 Należy przewidzieć wygrodzenie i oznaczenie terenu budowy.
3.6 Jeżeli powstanie konieczność wykonania tymczasowych ciągów komunikacji pieszej -
Wykonawca zaprojektuje wdrożenie i utrzymanie takich ciągów, z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa oraz pozyskaniem zgód właścicieli działek.
3.7 Żądane projektowane rozwiązanie ani materiał nie mogą być prototypami
3.8 Wszystkie projektowane do zastosowania materiały i rozwiązania muszą być zgodne z
obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do
eksploatacji.
3.9 Wykonawca, niezależnie od zakresu ujętego w materiałach przetargowych oraz
przeprowadzonej wizji lokalnej zaprojektuje wszelkie niezbędne prace
konieczne do uruchomienia i przekazania do eksploatacji projektowanych przyłączy
wod-kan i energetycznych oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych
zezwalających na posadowienie toalet kontenerowych we wskazanych lokalizacjach.
3.10 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego odpowiednie upoważnienie pozwalające na
uzyskiwanie w jego imieniu decyzji administracyjnych. Koszt pełnomocnictwa pokrywa
Wykonawca.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (o ile dotyczy).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opracowanie projektów zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy).
Miejsce i termin składania ofert: XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 21.10.2020 roku, do godz. 800 w formie elektronicznej na adres e-mail: jerzy.lewicki@mzk-toruń.pl
Termin składania:2020-10-21
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie: do 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
V.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wymogowi temu odpowiada Wykonawca, który wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej pięć projektów budowlanych obejmującą wykonanie przyłączy wod-kan i energetycznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę.
b) co najmniej trzy projekty budowlane obejmujące wykonanie fundamentów których realizacja wymagała uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, przy czym budowa o której mowa w lit. b mogła zostać zrealizowana w ramach oddzielnych zadań, jak również w ramach zadań, o którym mowa w lit. a.
2) potencjał organizacyjny: wymogowi temu odpowiada Wykonawca, który dysponuje kadrą pozwalającą na realizację zadania będącego przedmiotem zamówienia, składającą się co najmniej z projektanta spełniającego łącznie poniższe warunki:
a) posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane do wykonywania przedmiotowego zadania w zakresie objętym zamówieniem,
Uwaga:
- przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.);
- wskazany przez Wykonawcę projektant będzie brać udział osobiście w realizacji zadania.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
V.2. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:
1) będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
3) wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
12) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
Do oferty Wykonawca załączy:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3) w celu wykazania posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia (pkt V.1.2) - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
4) w celu wykazania posiadania wymaganych zasobów (pkt V.1.2.) - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.
5) podpisany załącznik nr 8 do SIWZ (o ile dotyczy) - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Wykonawca powinien zapoznać się z treścią załącznika nr 7 do SIWZ);
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, i zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji),
2) dokumenty i oświadczenia wg punktu VI niniejszej specyfikacji.
Zarówno oferta, jak i wszystkie oświadczenia będące jej integralną częścią, powinny być podpisane, a załączone do oferty dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściwych przedstawicieli Wykonawcy (osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z pieczęciami firmowymi i imiennymi.
W przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie stosownego pełnomocnictwa.
Składając ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany podpisanych dokumentów.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena (znaczenie 100%).
Najtańsza oferta otrzyma 100 punktów. Pozostałe odpowiednio mniej wg wzoru:
Punktacja oferty = (Cena oferty najtańszej/ Cena oferty ocenianej) x 100
XIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru realizacji części zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji umowy, które mają zostać zawarte z podwykonawcami.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich wzajemną współpracę i zobowiązania.
XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5% łącznej ceny (brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z form: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:
26 1240 1936 1111 0010 7436 5365
prowadzony przez Banku PEKAO S.A. (w tytule przelewu prosimy wpisać: zabezpieczenie MZK.TI-71-34/20).
Zabezpieczenie w innej formie należy złożyć u Zamawiającego przed zawarciem umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy (przekazania do eksploatacji toalet kontenerowych). Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji.
XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej wskazane w ustawie
Kontakt:VII. WYMIANA INFORMACJI
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać (przekazywać informacje, wnioski i oświadczenia) pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego: 56 655 53 39) lub drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej Zamawiającego: jerzy.lewicki@mzk-torun.pl).
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Jerzy Lewicki tel. 505 500 484
Numer dokumentu:MZK.TI- 71-34/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: