Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-09
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Organizator:Miasto Oświęcim
Adres: Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:faks: 33 842 93 61
E-mail:
Opis:Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu o pow. ok. 0,61 ha położonego w
Oświęcimiu przy Ul. Olszewskiego.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu o pow. ok. 0,61 ha położonego w Oświęcimiu przy Ul. Olszewskiego,
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/447/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2020r., ustawą z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 293
ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr
z 164 z 2003 r., poz.1587 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 26 października 2020r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w
zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U z 2020r. Poz. 1916) oraz ustawą z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2020r. Poz. 283 ze zm.).
4. Zakres opracowania obejmuje w szczególności:
1) ustalenie sposobu zagospodarowania terenu w skali 1:1000 na podkładzie mapowym
udostępnionym przez Zamawiającego w formie elektronicznej, otrzymanym z
Państwowego Zasobu Geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu
2) ustalenia zawarte w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
3) wykonanie opisu planu obejmującego opis rozwiązań projektowych, bilans terenu,
podstawowe dane dotyczące projektowanego uzbrojenia, dróg oraz sposobu
zagospodarowania.
4) opracowanie ekofizjograficzne
5) prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
6) prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
7) uzasadnienie do uchwały
8) podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
9) uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu
dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
10) przeprojektowanie planu oraz powtórzenie procedury wynikającej z faktu rozpatrzenia
uwag złożonych w związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu oraz w
razie stwierdzenia przez Radę Miasta konieczności dokonania zmian w projekcie planu
przedstawionym do uchwalenia
11) zidentyfikowanie organów, z którymi wymagane jest uzgodnienie i opiniowanie projektu
planu z mocy prawa
12) przygotowanie projektów wszelkich pism związanych z opracowaniem projektu planu
wraz z załącznikami graficznymi - w zależności od potrzeb (zawiadomienia, wystąpienie o
uzgodnienia, odpowiedzi na wniesione w trakcie wyłożenia uwagi itp.) oraz udział w
posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, komisji Rady Miasta,
dyskusji publicznej i sesji Rady Miasta, na której uchwalany będzie plan miejscowy
13) inne prace niezbędne do należytego wykonania opracowania.
Końcowy projekt planu tj. rysunek planu w skali 1:1000 winien zostać opracowany i przekazany
Zamawiającemu w wersji papierowej w 8 egzemplarzach, w tym 7 rysunków kolorowych, jeden
czarno-biały ponadto 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf oraz w wersji cyfrowej, o
której mowa w pkt 5 nin. zamówienia ), a także 1 egz. części opisowej (o której mowa w pkt 2 c).
Ostateczna wersja dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt a-i po uchwaleniu planu miejscowego
przez Radę Miasta Oświęcim, złożona zostanie w 1 egz. w wersji elektronicznej na płytce CD.
Projekt uchwały jako opracowanie cyfrowo-graficzne, winien być dostarczony w programie
przetworzonym na format XML (uchwała + rysunek planu) za pomocą Edytora Aktów Prawnych XML
zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1523)
5. Projekt planu miejscowego w wersji cyfrowego formatu końcowego winien spełniać następujące
wymogi:
1) Granice MPZP:
o format shp (ESRI Shapefile) w układzie 1992
o obiekty jako poligony
o informacja opisowa: liczba porządkowa, pełna nazwa studium (nazwa uchwały), numer uchwały, data
uchwalenia, uchwała zmieniana (numer uchwały
2) Obszary zagospodarowania :
o format shp (ESRI shapefile)
o obiekty jako poligony
o atrybuty dodatkowe: symbol_obszaru, opis_obszaru oraz kolor_obszaru
(w kodzie HTML, np #FFFFFF)
3) Linie dodatkowe :
o format shp (ESRI shapefile)
o obiekty jako linie
o atrybuty: typ_linii np. "granica zabudowy", kolor
o inne obiekty/ustalenia/strefy powierzchniowe ze SUiKZP - jako osobna warstwa
poligonowa/obszarowa
o obligatoryjne informacje opisowe - symbol, skrócony opis symbolu
4) Elementy punktowe :
o format shp (ESRI shapefile)
o obiekty jako punkty
o atrybuty dodatkowe: typ_punktu, nazwa symbolu (symbole w pliku PNG lub SVG)
6. Warunki realizacji, odbioru, rozliczenia i płatności:
1) Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację obejmującą studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalone uchwałą Nr
XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017r.
2) Wykonawca winien uwzględnić dokumentację wymienioną w pkt 1).
3) Przedmiot zamówienia winien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 293 ze zm.)
oraz przepisami wykonawczymi w tym Rozp. Min. Infrastruktury z dn.26.08.2003 r w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020r. W sprawie
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U z 2020r. Poz. 1916)
4) Odbiór opracowania odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokolarnego jej
przekazania przez Wykonawcę.
5) Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoży
Zamawiającemu, celem akceptacji, harmonogram prac planistycznych (wzór harmonogramu
stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia), obejmujący wyszczególnienie wszystkich prac
projektowych (w tym ewentualne przeprojektowanie planu). Wykonawca winien wskazać
w harmonogramie, w kolumnie ,,Termin" terminy realizacji poszczególnych etapów oraz kwoty,
stanowiące 50% kwoty ofertowej wskazanej w formularzu ofertowym. Zaakceptowany przez
Zamawiającego harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.
6) Fakturowanie prac projektowych będzie dokonywane zgodnie z harmonogramem, który będzie
stanowił załącznik do umowy.
7) Zleceniobiorca bierze na siebie obowiązek przygotowania wszelkich projektów pism związanych
z opracowaniem projektu planu, w zależności od potrzeb (zawiadomienia, wystąpienia
o uzgodnienia, sporządzenia dokumentacji prac planistycznych, itp.) oraz udział w spotkaniach,
komisjach, dyskusji publicznej oraz sesji Rady Miasta.
8) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia
ryczałtowego nie podlegającego waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
9) Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru całości przedmiotu zamówienia stanowił
będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
10) Prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty cenowej.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim Ul. Zaborska 2,
pok. 1 (Dziennik podawczy). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty (podpisaną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) za pośrednictwem poczty e-mail (elektronicznie) na adres
zp@um.oswiecim.pl
Termin składania:2020-12-16
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Numer dokumentu:ZP.271.41.2020.I
Źródło: Internet i własne
Załączniki: