Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15473209 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-30
Przedmiot ogłoszenia:Oprogramowanie
Organizator:SUNEX S.A.
Adres: ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz
Województwo / powiat: śląskie, pow. raciborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. +48 (32) 414 92 12, fax. +48 (32) 414 92 13
E-mail:
Opis:SUNEX S.A.
w ramach realizacji projektu:
,,Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych kluczem do pozyskania
nowych rynków zbytu, ograniczenia kosztów i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej"
Przedmiot zapytania: Oprogramowanie do odpraw celnych oraz szkolenie z jego obsługi.
Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia umieszczone zostały w załączniku nr 1
Formularzu ofertowym - Specyfikacja zamówienia.
Specyfikacja:2. Czas, miejsce i sposób udostępnienia warunków postępowania: Ogłoszenie o rozpoczęciu
postępowania z załącznikami zostaje rozesłane do potencjalnych Oferentów drogą mailową w dniu
30.05.2018r. Ogłoszenie pozostaje ważne do dnia 06.06.2018.
Jeżeli nastąpi konieczność zmiany warunków postępowania, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną
powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i sposób złożenia oferty: Oryginał oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie w
siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką lub dostarczyć skan oferty wraz ze wszystkimi
załącznikami w formie elektronicznej na płycie CD, PenDrive itd. lub drogą e-mail na adres:
finanse@sunex.pl.
7. Termin złożenia oferty: do dnia 06.06.2018r.
Termin składania:2018-06-06
Miejsce i termin realizacji:3. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2018r.
Wymagania:4. Dopuszczalność składania ofert częściowych: NIE
5. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej, w języku
polskim, niemieckim lub angielskim oraz zawierać dane Oferenta, datę oferty, cenę netto i brutto
(odrębnie za program odrębnie za szkolenie], termin i warunki płatności, warunki techniczne, termin
realizacji, termin ważności oferty oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta. Oferta na
przedmiot zapytania powinna zawierać co najmniej formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o uniknięciu konfliktów interesów zgodny z
załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent
Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną pozostawione bez ich oceny, uznane jako nieważne.
8. Termin rozstrzygnięcia: Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie ofert.
Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo
Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o rozstrzygnięciu
zostanie również upubliczniona na stronie internetowej firmy SUNEX S.A.
Sposób oceny ofert: Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów (łącznie
maksymalnie 100 punktów] wynikającą z działań:
Dla kryterium ,,Cena" oceniania będzie cena poszczególnych pozycji zapytania ofertowego spełniających
wytyczne z dokumentu Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - specyfikacja zamówienia. Oferowana cena
powinna zawierać koszty dostawy. Dopuszcza się możliwość składania ofert w PLN i EUR. W celu
porównania wartości ofert ceny w walutach zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dnia
poprzedzającego otwarcie ofert.
Maksymalna do uzyskania ocena w ramach niniejszego kryterium wynosi 85 pkt. Punkty zostaną
przyznane według wzoru:
11. Data zamieszczenia informacji o rozpoczęciu postępowania: 30.05.2018r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków postępowania, możliwość jego
zamknięcia bez dokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert i możliwość przedłużenia terminu
przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert oraz terminu przeznaczonego na rozstrzygnięcie
postępowania.
12. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych jedynie z zakresie szkolenia (forma stacjonarna lub
internetowa).
13. Informacja o uniknięciu konfliktu interesów
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z rozeznaniem rynku, a sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
Kod CPV:48310000-4, 80511000-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: