Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja 10 wycieczek jednodniowych
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu
Adres: Krzywa 16, 32-830 Wojnicz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:0 508 157 797
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:"Organizacja 10 wycieczek jednodniowych w okresie letnich wakacji 2019 dla dzieci z tere-nu Gminy Wojnicz"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 10 jednodniowych wycieczek dla dzieci, uczestni-ków projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu w okresie letnich wakacji 2019 dla 20 jej uczestników finansowane w ramach realizacji projektu "Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowot-ne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.
Cel zamówienia
organizacja 10 jednodniowych wycieczek dla dzieci, uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu w okresie letnich wakacji 2019
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 10 jednodniowych wycieczek, każda dla 20 dzieci wieku 7-18 lat i 2 opiekunów. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
Część 1. Organizacja 3 wycieczek jednodniowych bez wyżywienia w terminie 24 czerwca do 12 lipca 2019r. :
Wycieczka nr 1. Wycieczka do Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK w Rzezawie k. Krakowa - zorganizowanie 3 godzinnego programu edukacyjnego. W przypadku deszczowej pogody zajęcia w Papugarni w Krakowie + inna atrakcja;
Wycieczka nr 2. Zorganizowanie zajęć warsztatowych w Teatrze Szczęścia w Krakowie przy ul. Karmelickiej + spektakl teatralny dla dzieci.
Wycieczka nr 3. Stara Baśń - rekonstrukcja grodu warownego w Grybowie - zorganizowanie dzieciom zajęć 2 godzinnych. Zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem Ruin zamku Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku;
W ramach organizacji wycieczek organizator zapewnia:
- transport autokarem (norma emisji spalin min. EURO 5), miejsce siedzące w autokarze dla wszystkich uczestników i opiekunów na trasie: Wojnicz Rynek - miejsce docelowe i z powrotem,
- poniesienie w ramach złożonej oferty cenowej wszystkich kosztów towarzyszących organizacji wycieczki w tym: koszt parkingu, opłat drogowych, biletów wstępu, cało-dzienny pilot wycieczki,
- zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wycieczek edukacyjnych.
Część nr 2. Organizacja 7 wycieczek jednodniowych wraz z wyżywieniem w terminie 15 lipca do 31 sierpnia 2019r. :
Wycieczka nr 1. Zwiedzanie z przewodnikiem zamku w Niedzicy. Rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim w kierunku zamku w Czorsztynie. Zwiedzanie z przewodnikiem zamku w Czorsztynie.
Wycieczka nr 2. Zwiedzanie z przewodnikiem Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - zapoznanie dzieci z zawodem fotografa, jubilera, sklepikarza, aptekarza itp. Zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego obok Miasteczka Galicyjskiego- również z przewodnikiem.
Wycieczka nr 3. Zorganizowanie dla dzieci Questingu w Krynicy Zdrój pn. ,,Sławni co w Krynicy mieszkali" wraz z przekazaniem istotnych informacji na temat sławnych osób pochodzących z Krynicy. Zaprowadzenie dzieci o odpowiedniej godzinie na show Fontanny Multi-medialnej. Podziwianie panoramy Krynicy z wieży widokowej w Koronach Drzew w Krynicy Zdrój. W przypadku deszczowej pogody zwiedzanie pijalni wód mineralnych w Krynicy oraz Muzeum Zabawek ,,BAJKA" - Nowe Łazienki Mineralne ul. Piłsudskiego 2, Krynica Zdrój. Zwiedzanie Muzeum Nikifora w Krynicy z przewodnikiem. W porozumieniu z centrum kultury w Krynicy Zdrój zorganizowanie dla dzieci zajęć taneczno-teatralnych przez AT DANCE STUDIO TAŃCA.
Wycieczka nr 4. Zorganizowanie dla dzieci wycieczki do Rabki Zdrój - zaznajomienie dzieci z walorami zdrowotnymi uzdrowiska, spacer leczniczy wokół tężni solankowej w Parku Zdrojowym. Zorganizowanie zajęć w Chacie Artystycznych Przygód w Rabce. Park Rozrywki Rabkoland - 1 godz. Pobytu na bezpieczne karuzele z uwzględnieniem wieku dzieci. W przypadku deszczowej pogody organizacja zajęć dla dzieci w Teatrze Lalek Rabcio, zajęcia w Chacie Artystycznych Przygód w Rabce, godzinny zabieg dla dzieci w Jaskini Solnej w Rabce Zdrój.
Wycieczka nr 5. Jaworki k. Szczawnicy - wycieczka do Wąwozu Homole, przejście całej trasy. Przejazd do Krościenka nad Dunajcem do Parku Linowego.
Wycieczka nr 6. Wycieczka do Inwałdu. Zwiedzanie Warowni Inwałd oraz średniowiecznej osady, gdzie mają zostać zorganizowane zajęcia warsztatowe dla dzieci. Przejazd ciuchcią do Mini Zoo ,,Kucyk" + zwiedzanie zoo.
Wycieczka nr 7. Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego - Maczuga Herkulesa, Jaskinia Łokietka, Jaskinia Ciemna, Brama Krakowska. Zwiedzanie ruin gotyckiego zamku w Ojcowie. W przypadku deszczowej pogody Zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, Muzeum im. Władysława Szafera w Ojcowie.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram organizacji 7 wycieczek wraz ze wskazaniem przewoźnika i środka transportu, ubezpieczyciela do dnia 15 czerwca 2019r.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 20-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz, w formie: pisemnej (osobiście, listownie) lub przesłać drogą elektroniczną, w formie podpisanego skanu, na adres: pwdsukmanie@wojnicz.pl
Termin składania:2019-05-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019r. 10 wycieczek jednodniowych.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
wpis do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - składany wraz z ofertą
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2. do Zapytania ofertowego,
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku określonych w punkcie 4.1. zapytania ofertowego zał. nr 3 do Zapytania ofertowego (aspekt społeczny).
d) Oświadczenie braku powiązań między Zamawiającym a Wykonawcą- zał. nr 5 do zapytania cenowego
e) wpis do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się? następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
Lp. Kryterium Liczba punktów ( waga)
1. Cena 90
2. Aspekt społeczny 10
xxxxxxxxxxxxxxxxx SUMA 100
a) W kryterium ,,Cena" najwyższa? liczbę? punktów otrzyma oferta zawierająca najniższa? cenę? brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej x 90
Liczba punktów oferty = -------------------------------------
cena oferty ocenianej
b) Kryterium ,,Aspekty społeczne"
Jeśli wykonawca posłuży się przy realizacji zamówienia osobą spełniającą jeden z poniższych aspektów obejmujących społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721 z pózn.zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w usta-wie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z pózn.zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 poz. 1650, z 2014 poz. 1004, z 2015 poz. 1607 oraz z 2016 poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 poz. 749).
lub
o w związku z realizacją zamówienia zatrudniał osobę(y) z co najmniej jednej z poniższych grup:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Sposób przyznawania punktacji:
- realizacja zamówienia bez wykorzystania osób z ww. grup społecznie marginalizowanych - 0 pkt
- w razie posłużenia się przy realizacji zamówienia osobą jednej z grup społecznie marginalizowanych - 10 pkt
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA WOJNICZ
Adres
Rynek 1
32-830 Wojnicz
małopolskie , tarnowski
Numer telefonu
146790108
Fax
146790100
NIP
8732630130
Tytuł projektu
Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu
Numer projektu
RPMP.09.02.01-12-0371/17-00
Załączniki

zał. nr 5. oświadczenie
zał. nr 4 - wzór umowy
zał. nr 3 oświadczenie - aspekt społeczny
zał. nr 2 oświadczenie
zał. nr 1 formularz oferty
zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Brożek - Koordynator Projektu
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
0 508 157 797
Kod CPV:63510000-7
Numer dokumentu:1184451
Źródło: Internet i własne
Załączniki: