Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja wypoczynku letniego
Organizator:Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
E-mail:
Opis:Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.Przedmiotem zamówienia jest: ,,Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota".
4.2. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej ,,przedmiotem zamówienia" lub ,,zamówieniem".
4.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4.4.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 10.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 30.04.2019r., do godziny 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. O terminie założenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
10.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
Otwarcie ofert:10.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 10.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.
Termin składania:2019-04-30
Miejsce i termin realizacji:6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie uzgodnionym przez Strony zgodnie z zapisami umowy, jednakże turnus nie może trwać krócej niż 10 dni kalendarzowych.
Wymagania:5. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
5.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: claudia.jesa@bialeblota.eu
5.3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, który przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
5.4.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5.6.Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
8.1.1. Nie podlega wykluczeniu,
8.1.2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 3.1. i 3.2.).
8.3.Kserokopia polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3.Ofertę stanowi wypełniony ,,Formularz Ofertowy", przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
9.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.4.1. Oświadczenie wymagane postanowieniami z pkt 8.1.
9.4.2. Dokument wskazany w pkt 8.3.
9.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.4.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
9.5.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
9.8.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.9.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

oraz opisane:
OFERTA
,,Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota".

Nie otwierać przed dniem ............godz. 10:00
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto, określona w formularzu ofertowym.
11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o dane z Formularza ofertowego, wzór stanowi Formularz 2.1.1.
11.3. Formularz ofertowy, o którym mowa w pkt. 11.2. należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu.
11.4. Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez wykonawcę do formularza ofertowego, w szczególności w treści opisu, szacowanej ilości i jednostki miary skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11.5. Nie podanie przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym ceny jednostkowej brutto lub ilości dla którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11.6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
11.7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
11.9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Uwagi:2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.2710.44.2019.ZP3
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29/03/2019r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
12. KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
12.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
12.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający weźmie pod uwagę zaproponowane przez Wykonawcę lepsze warunki lokalowe.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
13.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.3. Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.4. Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
13.4.1. Wzór formularza ofertowego oraz wzory wymaganych oświadczeń,
13.4.2. Projekt umowy,
13.4.3. Opis przedmiotu zamówienia.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Aneta Malcer, tel. 52 323 90 63, w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Claudia Jesa, tel. 52 323 90 62.
Numer dokumentu:RZP.2710.44.2019.ZP3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: