Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25188551 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-16
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Organizator:Gmina Bobowa
Adres: Rynek 21, 38-350 Bobowa
Województwo / powiat: małopolskie, pow. gorlicki
Państwo: Polska
NIP:PL7382129965
Telefon / fax:0-18 35 14 300
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158590
Opis:,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.
Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową"
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.11.02.00-12-0020/19 - Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową

Część 1
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ...

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową"
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- inżynieryjnej drogowej.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-24
Termin składania:2023-05-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
gorlicki
Gmina
Bobowa
Miejscowość
Bobowa
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-05-16
Koniec realizacji
2023-11-15
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające profesjonalną realizację całości zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorował minimum 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia lub podobnych o wartości robót na kwotę co najmniej 3 mln złotych brutto każda.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
- posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W/w osoba winna posiadać aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej,
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-16
Data ostatniej zmiany
2023-05-16 15:04:39

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - Cena - brutto - 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Damian
tel.: 0-18 35 14 300
e-mail: zamowienia@bobowa.pl
Kod CPV:71247000-1, 71520000-9, 71521000-6
Numer dokumentu:2023-53001-158590, RIiGK 10/2023/ZO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: