Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14543904 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w Szczecinie
Adres: ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami:
a. budowa zagrody założycieli
b. budowa czterech zagród adaptacyjnych dla rysi
c. system monitoringu zagród adaptacyjnych.
Dokumentacja projektowa inwestycji znajduje się w załącznikach nr 4 i 5 dołączonych do niniejszego zapytania. Koszt inwestycji to 558 420,00 zł brutto.
2. Obowiązkiem inspektor nadzoru będzie reprezentowanie inwestora jako Zamawiającego w ramach umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych i reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umów. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za należyte wykonanie umów.
3. Szczegółowe obowiązki Inspektora nadzoru zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zagroda założycieli
Położenie - na działce nr 256/3 w Jabłonowie, gmina Mirosławiec w Dzikiej Zagrodzie, zagrodzie pokazowej żubrów i rysi, zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 4 do ZO).

2. Cztery zagrody adaptacyjne
Położenie - na działce nr 16 w Dłusku, gmina Węgorzyno zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do ZO).

3. System monitoringu zagród adaptacyjnych
Zamontowany w zagrodach adaptacyjnych położonych na działce nr 16 w Dłusku zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do ZO).
Miejsce i termin składania ofert: Oferenci powinni złożyć ofertę osobiście lub pocztą do dnia 13.12.2017 r. w siedzibie Bazy Obsługi Żubrów w Dzikiej Zagrodzie Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec lub drogą elektroniczną do dnia
13.12.2017 r. na adres dzika.zagroda@zubry.org z dopiskiem:
,,Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi"
Termin składania:2017-12-13
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie:
1. Część zamówienia opisana w pkt II.1.a - 05.02.2018 r.
2. Część zamówienia opisana w pkt II.1.b i II.1.c - 05.04.2018 r.
oraz po zakończeniu inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
WYMOGI W STOSUNKU DO WYKONAWCY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia albo dysponują osobami posiadającymi takie uprawnienia,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Na potwierdzenie posiadanych uprawnień wymienionych w punkcie V.1.a. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów własnych lub wystawionych dla osób którymi Wykonawca dysponuje, poświadczających uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a. budowlanej;
b. elektrycznej;
c. sanitarnej.
3. Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wymienionych w punkcie V.1.b. Wykonawca przedkłada oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania) na temat sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad minimum pięcioma inwestycjami, z których co najmniej jedna miała wartość co najmniej 150 000 złotych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
4. Na potwierdzenie posiadania potencjału technicznego oraz pozostałych warunków wymienionych w punkcie V.1.c. Wykonawca podpisuje oświadczenie będące częścią załącznika nr 1 (formularz oferty) oraz przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. SPOSÓB WYBORU OFERTY (kryteria oceny)
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena brutto - waga 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej: http://dzika-zagroda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bazy Obsługi Żubrów w Dzikiej Zagrodzie Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
IX. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech transzach, każdorazowo na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez Wykonawcę, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT:
a. 1 transza po wykonaniu części zamówienia opisanego w pkt. II.1.a i II.1.b w zakresie przygotowania terenu: wycinka drzew; wbicie słupów montażowych w ziemię i ułożenie na nich siatki poziomej; wykonanie przyłącza sanitarnego i elektrycznego - do 15% całości wynagrodzenia, określonego w ust. 1
b. 2 transza po wykonaniu pozostałej części zamówienia opisanego w pkt. II.1.a i II.1.b do 35% całości wynagrodzenia, określonego w ust. 1
c. 3 transza po wykonaniu części zamówienia opisanego w II.1.c - pozostała część wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
X. UWAGI KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu ,,Powrót rysia do północno-zachodniej Polski" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-00-0143/16-00), zwanego dalej Projektem. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu składania ofert;
b. wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
c. uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Numer dokumentu:15/POIS/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: