Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26530681 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-19
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:URZĄD GMINY w PRZYBIERNOWIE
Adres: ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefony: 914186451, 914667530, Fax: 914186622
E-mail:
Opis:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: drogowej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Czarnogłowy.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia wedle regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Przybiernów poniżej kwoty 130 tyś. Zł netto. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: drogowej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Czarnogłowy".
2. Szczegółowy przedmiot określają zapisy treści zapytania w tym załączniki zawierające projektowane postanowienia przyszłej umowy oraz n/w załączniki do zapytania, które określają zakres będący przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej.
Załącznik nr 3 do SWZ - dokumentacja projektowa.
3. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji - minimum 24 miesięce na wykonane usługi.
4. Informacje szczegółowe:
4.1 Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
- opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności danych i prawidłowości rozwiązań technicznych,
na życzenie Zamawiającego - sprawdzenie dokumentów złożonych przez wykonawcę robót budowlanych,
upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące poruszanie się po terenie budowy),
zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych oraz wywozu odpadów,
czuwanie nad jakością wykonanych robót i akceptacja pozytywnych wyników badań,
kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami technicznymi,
weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych,
zatwierdzenie protokołów komisyjnego pobierania próbek do badań laboratoryjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi normami,
akceptacja atestów i receptur przedstawianych przez Wykonawcę po uprzednim ich sprawdzeniu,
sprawdzanie zastosowanych materiałów w zakresie zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną i normami unijnymi,
dopilnowanie realizowania robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie realizacji zadań w ramach ustalonej umowy, w szczególności pod względem jej wartości i zakresu,
dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
sporządzanie i opiniowanie harmonogramów robót i programów zapewnienia jakości,
sprawdzanie poprawności wyceny robót budowlanych dla ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych oraz zgodności ich udzielania z ustawą Prawo zamówień
publicznych,
w przypadku wystąpienia m.in. robót dodatkowych, robót zamiennych, zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian materiałowych - sporządzanie protokołów konieczności z wykonawcą robót budowlanych i przedkładanie ich Zamawiającemu,
udzielanie Wykonawcy robót budowlanych porad, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa robót,
Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania kontraktu na roboty, w terminach umożliwiających ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych bez opóźnienia terminów zakończenia kontraktu na roboty, ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych (w tym robót koniecznych) i zamiennych,
rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,
sporządzanie protokołów odbioru elementów określających zakres i kwotę wykonanych robót, usług i dostaw w zakresie realizacji zadania do zafakturowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie realizacji zadania bez możliwości podejmowania ostatecznej decyzji niosącej konsekwencje finansowe,
organizowanie narad budowy, z udziałem Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i (w razie konieczności) innych osób oraz sporządzanie protokołu dla zainteresowanych stron, w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
podjęcie się roli informacyjnej wobec upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i wszystkich innych upoważnionych dla realizowanego zadania,
prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą ,,Prawo Budowlane" wraz z aktami wykonawczymi,
organizacja odbioru ostatecznego i gwarancyjnego inwestycji usługi i dostaw w zakresie realizacji zadania,
organizacja przeglądów gwarancyjnych,
- egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych, usługi i dostaw w zakresie realizacji zadania usuwania wad i usterek, w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
- zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcia, zakończenia robót budowlanych i pozostała korespondencja,
- współpraca z nadzorem autorskim,
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,
- w przypadku wystąpienia m. in. prac dodatkowych, robót zamiennych, zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian materiałowych - sporządzanie protokołów konieczności (wraz z aneksem do umowy) z Wykonawcą robót budowlanych i przedkładanie ich Zamawiającemu,
- przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sprawozdań wraz z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru będzie obecny na placu budowy zgodnie z potrzebami realizacji zadań jednak minimum raz na dwa tygodnie (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godz.ch od 7:15 do 15:15) oraz w terminie wskazanym z jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego będzie gotowy do udzielania wyczerpujących informacji na temat budowy (na budowie lub w biurze Inżyniera).
5. Projekt realizowany będzie w oparciu o projekt opracowany przez firmę Civil Plan Magdalena Karluk.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć terminie do dnia 29 stycznia 2024 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2024 r. o godz. 10:45.
Ofertę można złożyć przy użyciu środka komunikacji elektronicznej poprzez:
- pocztę elektroniczna (e-mail): inwestycje@przybiernow.pl
Zaleca się przesłanie oferty w formacie .pdf
lub osobiście/ za pośrednictwem operatora pocztowego w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Przybiernów Ul. Cisowa 3,72-110 Przybiernów w sekretariacie
Termin składania:2024-01-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 160 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
Wymagania:Wartość zamówienia:
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.). Dla niniejszego zamówienia nie mają zatem zastosowania przepisy w/w ustawy.
Warunki oraz dokumenty wymagane w postępowaniu:
1. Wykonawca musi dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiot zamówienia:
1} O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym i odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.i. Dz.U. z 2023 r. póz. 682, z późn. zm.ł lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.i. Dz.U. z 2023 r. póz. 682, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Informacje na temat osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Strony dopuszczają możliwość przedłużenia niniejszej umowy na dotychczasowych warunkach, na dalszy czas określony sześciu miesięcy od daty planowanego zakończenia robót /zamówienia/. W razie konieczności wydłużenia tego terminu (kolejnych 3 miesięcy lub dłużej), strony uzgodnią dodatkowe wynagrodzenie na warunkach opisanych nin. umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami Wykonawcy (realizującego prace projektowe i budowlane) w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.
VI. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena oferty za wykonanie zamówienia (C) -100% cena
VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do zaproszenia do złożenia oferty dokumentów.
2. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i
podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Podana cena oferty jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Cenę ofertową należy podać w następujący sposób:
Cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia bez podatku VAT (netto) .........................zł
(słownie: ............................................) powiększoną o podatek VAT, którego
stawka wynosi .......... % tj. VAT w wysokości ........................... zł (słownie:
.........................................................)
to jest łącznie należność ryczałtowa za wykonanie zamówienia w wysokości..............................zł (cena oferty)
(słownie:................................................................................)
4. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.
Koperta (opakowanie) ma być opisana: Oferta na zapytanie ofertowe- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: drogowej i elektrycznej nad realizacja inwestycji pn. Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Czarnogłowy.
3. W przypadku przesyłania oferty pocztą elektroniczną na wskazany powyżej adres, w temacie wiadomości należy wpisać: Inspektor ul. Krótka
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiotu zamówienia i postanowień niniejszego zapytania ofertowego należy kierować do Zamawiającego zapytania w celu uzyskania wyjaśnień. Termin zakończenia zadawania pytań: 25 stycznia 2024 r.
IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
a) udostępnić do wglądu uprawnienia budowlane osób, które pełnić będą funkcje opisane w ofercie Wykonawcy,
X. Warunki przyszłej umowy:
Warunki przyszłej umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
XI. Inne informacje
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać ww. drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marta Mazurowska.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie złożenia zamówienia w przypadku, kiedy wartość oferty przekroczy wartość przeznaczonych na to zadanie środków.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XII. Klauzula informacyjna wynikająca z ROPO
Kod CPV:71247000-1
Numer dokumentu:GPB.7013.2.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: