Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27013611 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-15
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Adres: ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kamieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 91 38 23 120, +48 91 38 23 121, tel. 91 3823924
E-mail:
Opis:Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę nadzoru inwestorskiego, dla inwestycji: przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 103IZ i nr 1024Zpomiędzy miejscowościami Gostyniec i Pobierowo".
2. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, dla inwestycji: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 103IZ i nr 1024Z pomiędzy miejscowościami Gostyniec i Pobierowo.
Wymagane uprawnienia:
- dla inspektora nadzoru branży drogowej: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Informacje o zakresie inwestycji, której dotyczy nadzór, dostępne są w dokumentacji technicznej, dostępnej pod adresem:
https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatkamienski/demand/notice/public/124740/ details
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownych uprawnień, należy przesłać na adres e-mail: oferty@powiatkamienski.pl w terminie do dnia 24.04.2024r., do godz. 10:00.
Termin składania:2024-04-24
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego i rozliczeniu fakturą końcową robót budowlanych, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski.
Planowany termin realizacji robót: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.
Wymagania:4. Warunki płatności:
Za wykonanie usługi określonej w pkt. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, po zrealizowaniu przez Wykonawcę i protokolarnym dokonaniu bezusterkowego odbioru całości robót budowlanych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.
> Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
> W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez wybranego Oferenta, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z następnym Oferentem, który złożył ofertę drugą
najkorzystniejszą cenowo, bez konieczności publikacji ponownego zapytania ofertowego.
> W przypadku, gdy najkorzystniejsza cenowo oferta będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo, w celu obniżenia ceny.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, według wzoru treści oferty, zamieszczonego w punkcie 8 niniejszego formularza i doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu.
Kontakt:6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Jan Kurowski, tel. 91 3823924, e-mail: jkurowski@powiatkamienski.pl
Numer dokumentu:Wip.272.85.2024.MN.PU
Źródło: Internet i własne
Załączniki: