Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17005884 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie nadzoru autorskiego
Organizator:Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100, Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 56 611 88 40, fax: 56 611 88 42
E-mail:
Opis:Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą
o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Żłobek Miejski
przy ul. Andersa 21 w Toruniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 .
Termin prowadzenia nadzoru autorskiego: od dnia podpisania umowy do kwietnia 2020 r.
Nadzór autorski będzie potwierdzony kartą nadzoru autorskiego podpisaną przez inspektora
nadzoru i odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego na budowie lub w siedzibie
projektanta w terminie nie dłuższym niż 2 dni od zgłoszenia przez inspektora nadzoru.
Osoby wykonujące nadzór autorski powinny posiadać uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach oraz być czynnymi
członkami PUB.
Zakres obowiązków będzie obejmował czynności wynikające z ustawy Prawo Budowlane, |
a w szczególności:
1) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualne uzupełnienie
szczegółów dokumentacji projektowej, sporządzenia niezbędnych szkiców lub
rysunków,
2) na wezwanie Zamawiającego udział w komisjach, odbiorach, próbach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,
3) na wezwanie Zamawiającego udział w próbach instalacji i procedurach rozruchu
systemów instalacyjnych oraz dokonywanie oceny wyników tych prób w zakresie
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami technicznymi, innymi
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
4) opiniowanie lub uzgadnianie na wniosek za zgodą Zamawiającego możliwości
wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów oraz
rozwiązań technicznych i technologicznych
Specyfikacja:Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Zamawiającego pod linkiem:
http://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1251325 (postępowanie nr 164/2018)
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 15:00 w Wydziale
Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10,
87-100 Toruń lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wiir@um.torun.pl
Termin składania:2019-03-25
Wymagania:W ofercie należy podać wyłącznie cenę jednostkową dla:
......zł brutto - jedna wizyta osobo-projektanta do 2 godz. pracy na budowie
......zł brutto - spotkanie w biurze projektanta do 2 godz. pracy
......zł brutto - załatwienie sprawy pocztą internetową
Kryterium wyboru - 100 % cena
Kryterium wykluczenia z możliwości złożenia oferty:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem (Gmina Miasta Toruń) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą.
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: