Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17122728 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-04
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie nadzoru autorskiego
Organizator:Gmina Zagnańsk
Adres: ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 41 300-13-22, fax 41 300-13-73
E-mail:
Opis:˝Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Kołomań, Umer''
Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji
i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Kołomań, Umer''
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

A) Zadanie 1 - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji
i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk'': BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. KOŁOMAŃ, GMINA ZAGNAŃSK

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową z zaznaczonym zakresem do wykonania:

a) Kanał grawitacyjny o długości 3174m:

- Od studni S147 do pompowni ścieków P1,

- Od studni S101 do pompowni ścieków P1 ,

- Od studni S206 do pompowni ścieków S105,

b) Kanał tłoczny o długości 1578,9 m,

- Od studni S44 do pompowni ścieków P1,

c) Pompownia ścieków 1szt wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2. Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Zakres rzeczowy dla Projektanta
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnione osoby nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. ,,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, Kołomań, gm. Zagnańsk" oraz ,,Projekt budowlany zmiany lokalizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk"
w sposób i na zasadach określonych w prawie budowlanym oraz prawem autorskim we wszystkich branżach występujących w dokumentacji.
Przez pojęcie nadzoru autorskiego rozumie się powzięcie przez Projektanta informacji o sytuacji objętej nadzorem, identyfikację zdarzenia lub sytuacji na budowie, konsultacje z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych oraz branżowymi Inspektorami Nadzoru, oraz podjęcie niezbędnych działań zmierzających do rozwiązania zagadnienia lub przedstawienia sposobu rozwiązania sprawy tj. wypełniania obowiązków Projektanta wynikających
z pełnienia nadzoru autorskiego (przedłożenie opinii, dokonanie wpisu do dziennika budowy, sporządzenie protokołu lub notatki służbowej, odpowiedź na zapytanie Wykonawcy Robót Budowlanych, udzielanie wyjaśnień z przedłożeniem stosownych dokumentów - rysunków, oświadczeń, opinii lub uzupełnień, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaprojektowanych tras dokonanie uzgodnień terenowych i aktualizacji map geodezyjnych w przypadku zmian skutkujących koniecznością zgłoszenia do organów administracji pozyskanie aktualizacji map i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych a także dokonanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę).
Nadzór pełniony będzie przez cały okres trwania inwestycji oraz na wezwanie Zamawiającego.
Przewidywana ilość nadzorów 4 szt.

a) 1 nadzór, w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

b) 3 nadzory, w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

Podjęcie czynności nadzoru na wezwanie Zamawiającego winno każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do realizacji.
Wszelkie zmiany (odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego) dokonywane przez Projektanta winny być uzgadniane z Zamawiającym.
Każdorazowe podjęcie nadzoru przez Projektanta winno być odnotowane w dzienniku budowy oraz potwierdzone w Karcie nadzoru autorskiego.
Nadzór w rozumieniu niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym:

a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową.

b) Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.

c) Na żądanie Zamawiającego pisemne opiniowanie w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową.

d) Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

e) Ocenę w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (zmiany istotne, zmiany nieistotne) w stosunku do przewidzianych w projekcie,

f) W przypadku określenia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania
dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. ,,Wodociągi Kieleckie", ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- wprowadzenie zmiany kolorem czerwonym na mapie zeskanowanej z projektu podstawowego i opatrzonej klauzulą, że wprowadzona zmiana jest nieistotnym odstąpieniem od dokumentacji projektowej.

g) W przypadku określenia zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektowej zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. ,,Wodociągi Kieleckie", ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury kanalizacyjnej,

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

- opracowanie projektów wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

- sporządzenie przedmiaru robót,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizację robót zgodnie z Prawem budowlanym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

h) Projektant ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez siebie, projektantów, autorów poszczególnych opracowań celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.
III. Wynagrodzenie i płatność:

Wartość umowy stanowić będzie iloczyn liczby podjętych nadzorów i wynagrodzenie za jeden podjęty nadzór.
Wynagrodzenie dla Projektanta może ulec zmianie. Uzależnione będzie od faktycznej ilości podjętych nadzorów przy niezmiennej stawce wynagrodzenia za jeden podjęty nadzór.
Wynagrodzenie dla Projektanta obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez poszczególnych autorów opracowań, jak również koszty przejazdu na budowę na wezwanie Zamawiającego, pobyt Projektanta na budowie oraz konsultacje Projektanta.
Zamawiający ustala dokonanie płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej płatnej po zakończeniu robót, bezusterkowym odbiorze całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Inwestora i Spółki ,,Wodociągi Kieleckie", po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej oraz rozliczeniu inwestycji.

IV. Wymagania osób:

Projektant - posiadający uprawnienia budowlane w branży sanitarnej bez ograniczeń,
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Projektant - posiadających uprawnienia budowlane w branży drogowej bez ograniczeń.

B) Zadanie nr 2 - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk'': BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC UMER, GMINA ZAGNAŃSK

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową z zaznaczonym zakresem do wykonania):

a) kanał grawitacyjny o długości 1946 m:

- od studni S105 do studni S84,

- od studni S135 do studni S84,

- od studni S84 do studni S113,

- odcinek od pompowni P11 do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej za
studnią S115,

- od studni S39 z włączeniem do istniejącej studni S3,

- od studni S46 z włączeniem do istniejącej studni S3,

- od studni S49 do studni S40,

b) kanał tłoczny o długości 498m:

- Rurociąg tłoczny do pompowni P11 od studni (KR2) S39,

c) Pompownia ścieków - 1szt wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

II. Zakres rzeczowy dla Projektanta

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnione osoby nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. Projekt architektoniczno-budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w msc. Umer Wieś, Umer Zarzecze oraz części miejscowości Tumlin Dąbrówka, gm. Zagnańsk w sposób i na zasadach określonych w prawie budowlanym oraz prawie autorskim we wszystkich branżach występujących w dokumentacji.
Przez pojęcie nadzoru autorskiego rozumie się powzięcie przez Projektanta informacji o sytuacji objętej nadzorem, identyfikację zdarzenia lub sytuacji na budowie, konsultacje z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych, branżowymi Inspektorami Nadzoru, oraz podjęcie niezbędnych działań zmierzających do rozwiązania zagadnienia lub przedstawienia sposobu rozwiązania sprawy tj. wypełniania obowiązków Projektanta wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego (przedłożenie opinii, dokonanie wpisu do dziennika budowy, sporządzenie protokołu lub notatki służbowej, odpowiedź na zapytanie Wykonawcy Robót Budowlanych, udzielanie wyjaśnień z przedłożeniem stosownych dokumentów - rysunków, oświadczeń, opinii lub uzupełnień, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaprojektowanych tras - dokonanie uzgodnień terenowych i aktualizacji map geodezyjnych w przypadku zmian skutkujących koniecznością zgłoszenia do organów administracji, pozyskanie aktualizacji map i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych a także dokonanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę.
Nadzór pełniony będzie przez cały okres trwania inwestycji oraz na wezwanie Zamawiającego.
Przewidywana ilość nadzorów 4 szt.

a) 1 nadzór, w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

b) 3 nadzory, w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

Podjęcie czynności nadzoru na wezwanie Zamawiającego winno każdorazowo nastąpić niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do realizacji.
Wszelkie zmiany (odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego) dokonywane przez Projektanta winny być uzgadniane z Zamawiającym.
Każdorazowe podjęcie nadzoru przez Projektanta winno być odnotowane w dzienniku budowy oraz potwierdzone w Karcie nadzoru autorskiego.
Nadzór w rozumieniu niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym:

a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową.

b) Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.

c) Na żądanie Zamawiającego pisemne opiniowanie w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową.

d) Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

e) Ocenę w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (zmiany istotne, zmiany nieistotne) w stosunku do przewidzianych w projekcie,

f) W przypadku określenia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. ,,Wodociągi Kieleckie", ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury kanalizacyjnej,

- wprowadzenie zmiany kolorem czerwonym na mapie zeskanowanej z projektu podstawowego i opatrzonej klauzulą, że wprowadzona zmiana jest nieistotnym odstąpieniem od dokumentacji projektowej.

g) W przypadku określenia zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektowej zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. ,,Wodociągi Kieleckie", ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- opracowanie projektów wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

- sporządzenie przedmiar robót,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizację robót zgodnie z Prawem budowlanym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez siebie, projektantów, autorów poszczególnych opracowań celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.

III. Wynagrodzenie i płatność:

Wartość umowy stanowić będzie iloczyn liczby podjętych nadzorów i wynagrodzenie za jeden podjęty nadzór.
Wynagrodzenie dla Projektanta może ulec zmianie. Uzależnione będzie od faktycznej ilości podjętych nadzorów przy niezmiennej stawce wynagrodzenia za jeden podjęty nadzór.
Wynagrodzenie dla Projektanta obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez poszczególnych autorów opracowań, jak również koszty przejazdu na budowę na wezwanie Zamawiającego, pobyt Projektanta na budowie oraz konsultacje Projektanta.
Zamawiający ustala dokonanie płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej płatnej po zakończeniu robót, bezusterkowym odbiorze całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Inwestora i Spółki ,,Wodociągi Kieleckie", po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej oraz rozliczeniu inwestycji.

IV. Wymagania osób:

Projektant - posiadający uprawnienia budowlane w branży sanitarnej bez ograniczeń,
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Projektant - posiadających uprawnienia budowlane w branży drogowej bez ograniczeń.

2.Zadania realizowane w ramach działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa'' Osi priorytetowej 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe'' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, wypełniony w całości i podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy składać w siedzibie Zamawiającego ( Biuro Obsługi Klienta) z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie zadania pn. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Kołomań, Umer''

2. Termin składania ofert: 15 kwietnia 2019 r.. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-04-15
Miejsce i termin realizacji:3.Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1, Zadania 2 - od dnia podpisania umowy do zakończenia i rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji ( termin realizacji zakresu rzeczowego - zgodnie z umową z Wykonawcą - do dnia 31.10.2019 r.)
Wymagania:4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia do 50% (zwiększenie ilości nadzorów)

ROZDZIAŁ II.

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Cena - 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 pkt.),

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

C min

C = ------------------ x 100 pkt.

C bad

gdzie:

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny

C min - cena najniższej spośród wszystkich ofert

C bad - cena badanej oferty

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

ROZDZIAŁ III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.

2. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa.

4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych na warunkach określonych w ofercie.

5. Cenę za przeprowadzoną usługę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ V.

DODATKOWE INFORMACJE:

1.Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Uwaga!!!!!!!Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w następujących branżach:

branży sanitarnej bez ograniczeń,
branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
branży drogowej bez ograniczeń.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu powyższe uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Budowlanej.
Kontakt:4.Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

opis przedmiotu zamówienia - Katarzyna Sidło 41 300 13 22 wew. 35
e-mail: katarzyna.sidlo@zagnansk,
sprawy formalne - Krzysztof Piotrowski-Wójcik tel. 41 300 13 22 wew. 31

e-mail: krzysztof.wojcik@zagnansk.pl
Numer dokumentu:PZ.271.2.8.2019.PZZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: