Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25759143 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Organizator:Gmina Jasionówka
Adres: ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka
Województwo / powiat: podlaskie, pow. moniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (85) 727 80 30
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania jest wykonanie rozgraniczenia celem ustalenia przebiegu odcinka
/według załącznika graficznego dołączonego do zapytania/ granicy pomiędzy nieruchomością
położoną w Jasionówce, oznaczona jako działki nr geod. 94 z działką sąsiednią nr geod. 900
przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami
granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej celem
wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2O23 r. poz. 1752 ze zm.), a także Rozporządzenia
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.
453).
Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego i ma na celu wybór
najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, o którym mowa
w Rozdz. I.
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
a) analiza stanu prawnego rozgraniczanych nieruchomości
b) wyznaczenie terminu rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i wezwanie stron
do stawienia się na gruncie
c) wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad
określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii
d) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z przeprowadzonego rozgraniczenia oraz
dodatkowo 4 egz. map z rozgraniczenia oklauzulowane pieczątkami PODGiK w Mońkach.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty wg załączonego formularza należy składać w terminie do 12.09.2023 r. godz. 15.30 na
adres mailowy: gmina@jasionowka.pl.
Termin składania:2023-09-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Trzy miesiące od dnia podpisania umowy
Wymagania:3. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i nie jest prowadzone w trybie
tej ustawy.
4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz załączonych
dokumentach służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób.
5. Postępowanie przeprowadzone zostanie z zachowaniem zasady przejrzystości i jawności,
z zapewnieniem zachowania uczciwej konkurencji, z dołożeniem wszelkiej staranności w celu
uniknięcia konfliktu interesów.
W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
Kryterium oceny
Cena - 100%.
VII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci - geodeci posiadający uprawnienia
zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Oferent nie może posiadać konfliktu interesów ze stronami rozgraniczenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
dołączyć kserokopie uprawnień oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy
geodetą, a stronami postępowania rozgraniczeniowego( przedmiotowe oświadczenie zawarto
w załączniku nr 1 formularz ofertowy).
VIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie niniejszego postępowania w przypadkach tj.:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
Uwagi:PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jasionówka z siedzibą Urzędu
Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, której przedstawicielem jest Wójt Gminy
Jasionówka,
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych ( IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt
z IOD pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz
telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem
prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia celem
ustalenia przebiegu odcinka granicy pomiędzy nieruchomością położoną w Jasionówce,
oznaczona jako działki nr geod. 94 z działką sąsiednią nr geod. 900, tj. w procedurze
wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny oraz innymi aktami prawymi.
4. Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na
podstawie odpowiednich umów .
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na
potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak
długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane
będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w
postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych
uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pan/Pani prawo:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych
osobowych;
c. prawo do usunięcia danych - przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO,
d. prawo ograniczenia przetwarzania - przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych - przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Informacje dodatkowe z art. 14 RODO -
obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:
Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio
od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu,
z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie) jako osobę
uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia.
Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych - dane zwykłe
takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w
niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy."
Numer dokumentu:Or.6830.1.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: