Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14298488 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Urząd Miejski w Kartuzach
Adres: ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(58) 694-52-05 faks /058/ 694 51 35
Opis:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
ZAPYTANIE OFERTOWE
Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie
usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn.:
,,Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Budowa grawitacyjnego i tłocznego kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych relacji
Kiełpino-Dzierżążno wraz z przepompowniami ścieków i siecią wodociągową oraz budowa
przepompowni ścieków w m. Grzybno
2 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn.: ,,Budowa grawitacyjnego i tłocznego kolektora przesyłowego ścieków
sanitarnych relacji Kiełpino-Dzierżążno wraz z przepompowniami ścieków i siecią
wodociągową oraz budowa przepompowni ścieków w m. Grzybno". Usługa nadzoru powinna
zostać wykonana przez zespół wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne
uprawnienia, umiejętności i doświadczenie, zapewniające sprawne i zgodne z wymogami
zawartymi w n/w dokumentacji kontrolowanie przebiegu inwestycji poprzez kompleksowe
nadzorowanie robót branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej.
Realizacja nadzorowanej inwestycji obejmuje dwa zadania:
Zadanie 1 - Budowę grawitacyjnego i tłocznego kolektora przesyłowego ścieków
sanitarnych wraz z przepompownią ścieków oraz siecią wodociągową na terenie dz. nr
417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 186, 1/26,
1/4, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 obręb Kiełpino, dz. nr
228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120, 41 obręb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1,
363/2, 353, 326/12, 463/1, 111/12, 304/32, 304/34 obręb Dzierżążno gm. Kartuzy
Zadanie 2 - Budowę przepompowni ścieków na dz. nr 255/3 wraz z przebudową istniejącej
infrastruktury w miejscowości Grzybno, gm. Kartuzy.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakres w/w prac inwestycyjnych obejmuje:
1. Roboty ziemne w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
2. Roboty instalacyjne w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
3. Budowa urządzeń przepompowni,
4. Roboty branży elektrycznej,
5. Roboty branży drogowej,
6. Wykonanie rozruchu próbnego,
7. Czasowa organizacja ruchu przy realizacji robót w pasach dróg,
8. Geodezyjne wytyczenie trasy oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego.
Dokumentacja inwestycji, która jest załącznikiem do SIWZ, obejmuje:
1) Projekty budowlane i wykonawcze (autor: mgr inż. Marcin Lesiak, opr. grudzień 2016 r.),
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
3) Wzór Umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
3. Zakres obowiązków Wykonawcy
1. Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zapoznanie się z projektowanymi rozwiązaniami
oraz terenem budowy,
2. Wykonanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy
przepisów art. 25 ustawy Prawo budowlane,
3. Kontrolowanie rozliczenia robót oraz dokonywanie potwierdzenia merytorycznego
wykonania prac,
4. Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, akceptacji materiałów
budowlanych, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych,
5. Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z
projektem lub pozwoleniem na budowę,
6. Kontrolowanie przebiegu prac (ich ilości i terminowości) oraz jakości użytych przez
Wykonawcę materiałów, urządzeń i wykorzystywanego sprzętu,
7. Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności
ze specyfikacjami technicznymi,
8. Udzielanie wyjaśnień do ewentualnych propozycji zmian do dokumentacji projektowej,
9. Wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo,
10. Czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową i terminową realizacją robót oraz
ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru,
11. Przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego,
12. Zawiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót
budowlanych niezwłocznie po ich wykryciu,
13. Przybywanie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie
2 dni od wezwania,
14. Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót i ich
zaawansowaniu,
15. Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dot.
budowy,
16. Uczestnictwo w spotkaniu roboczych dotyczących budowy oraz sporządzanie i
przekazywanie Zamawiającemu protokołów, notatek z tych spotkań w ustalonych
terminach,
17. Współpraca z projektantem oraz informowanie go o stwierdzonych błędach lub
niejasnościach,
18. Przedstawianie Zamawiającemu na piśmie zaleceń dotyczących wyceny robót
budowlanych zamiennych i dodatkowych wraz z uzasadnieniem, sprawdzanie protokołów
konieczności itp.
19. Sprawdzanie kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Składanie ofert:
1) Miejsce składania ofert:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach
83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1 (parter).
2) Termin składania ofert: 31.10.2017 r. godz. 12;00
Termin składania:2017-10-31
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 września 2018 r.
Wymagania:4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia i rozliczenia finansowego:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy usługi nadzoru wypłacone zostanie w 100% jeśli zakres
realizacji robót budowlanych zostanie wykonany w całości wg projektu. Wypłata
wynagrodzenia Wykonawcy usługi będzie następować w takiej samej częstotliwości
oraz rozmiarze procentowym, jaki wynikać będzie z bieżącego zaawansowania robót
opłacanych fakturami częściowymi (zgodnie z brzmieniem § 8 Umowy na wykonanie
robót budowlanych).
2) Zakres usług może ulec zmianie z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w
trakcie realizacji umowy, jeżeli będzie to uzasadnione dia prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmniejszenia zakresu realizacji umowy (np. w przypadku zmniejszenia zakresu robót
budowlanych). W takiej sytuacji Wykonawcy usługi nadzoru nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do
wysokości 100 % wynagrodzenia.
3) termin płatności: do 14 dni od daty wpływu prawidłowego zewnętrznego dowodu
księgowego wraz z wymaganymi dokumentami, pod warunkiem protokolarnego odbioru
przez Zamawiającego wykonanych prac bez uwag.
6. Cena oferty:
1) Oferta powinna zawierać jednostkową cenę brutto za wykonanie usługi będącej
przedmiotem zamówienia,
2) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi
w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
3) Cena oferty powinna zawierać wszelkie ewentualne rabaty, upusty, promocje, itp.
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
cena - znaczenie -100 %
8. Wymogi dotyczące oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie musi być oznaczone
w sposób następujący:
Gmina Kartuzy
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
OFERTA
,,Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania pn.: Budowa grawitacyjnego i tłocznego kolektora przesyłowego
ścieków sanitarnych relacji Kiełpino-Dzierżążno wraz z przepompowniami
ścieków i siecią wodociągową oraz budowa przepompowni ścieków w m.
Grzybno"
Nie otwierać przed dniem 31.10.2017 r. godz. 12;30
Wykonawca może (ma prawo) umieścić swoje logo na opakowaniu.
3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z podanym opisem ponosi Wykonawca.
Niewłaściwe oznaczenie opakowania może spowodować np. potraktowanie
przesyłki zawierającej ofertę jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy
również przesyłek kurierskich.
4) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym
miejscu lub terminie niż wyżej określono.
5) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze
oferty najkorzystniejszej.
Kontakt:2) Zamawiający do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważnił Pana
Ziemowita Łajminga tel.: (58) 694-52-05.
Numer dokumentu:KM.7031.25.42.2017.ZŁ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: