Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17266497 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-02
Przedmiot ogłoszenia:PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Organizator:Gmina Waśniów
Adres: Rynek 24, 27-425 Waśniów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (41)2646038
E-mail:
Opis:PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW W 2019 r - ETAP I
I. Opis Zadania:
Zakres prac obejmuje:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadań:
Zadanie 1: Remont drogi nr 393032T Witosławice przez Wieś o długości 570 mb w km
od 0+000 do km 0+570:
Zadanie nr 2: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Waśniów w 2019r
O łącznej wartości brutto: 509 169,39 zł
w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.), a w szczególności:
1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem technicznym, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem,
przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie;
2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w
czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania;
4. Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie
rozliczeń prowadzonych budów i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub
zamiennych;
5. Dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną
niezgodność z projektem, zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę;
6. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
7. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
8. Udział w naradach koordynacyjnych budowy;
9. Udział w przekazywaniu placu budowy;
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2019r. do godz. 1100
2. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Zamawiającego w
zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
dotyczy zamówienia pn:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW W 2019 r -
ETAP I
na adres :
Urząd Gminy Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów
Termin składania:2019-05-09
Miejsce i termin realizacji:5. Okres realizacji zadania: Od momentu podpisania umowy do 12 sierpnia 2019r.
Wymagania:II. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
Dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia budowlane
uprawniające do nadzorowania robót drogowych.
III. Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a. Cena - waga 100%.
V. Warunki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w
sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania.
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
VI. Informacja o ofertach częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
VII. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru oferty przy uwzględnieniu poniższych
zapisów:
1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej
w drodze aneksu;
2. Zamawiający informuje iż na podstawie złożonej oferty i ceny zastrzega sobie
możliwość do zwiększania lub zmniejszania zakresu zadaniowego w formie Aneksu
do Umowy w przypadku konieczności realizacji kolejnych zadań.
VIII. Pozostałe informacje:
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą obliczane w oparciu o cenę
jednostkową podaną w ofercie z uwzględnieniem faktycznej ilości wykonanych robót.
2. Termin płatności faktury - 30 dni.
3. Dopuszcza się fakturowanie częściowe. Rozliczenia za roboty będą odbywały się po
dokonaniu odbioru poszczególnych zadań;
4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową;
7. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonego kwestionariusza (załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia)
8. Do kwestionariusza ofertowego należy załączyć:
a) dokument potwierdzający sposób reprezentowania Wykonawcy i umocowanie do
podpisania oferty (np. KRS lub zaświadczenie z CEIDG).
b) Uprawnienia budowlane wskazujące osobę i potwierdzające posiadanie przez nią
uprawnień do nadzorowania robót drogowych
Kontakt:6. Osoba z Gminy Waśniów uprawniona do kontaktu w zakresie procedury przetargowej
i przedmiotu zamówienia: Sylwester Grąkowski - Inspektor ds. inwestycji i zamówień
publicznych Urzędu Gminy w Waśniowie, Referat Techniczny pokój nr 16, tel. (41)
2646038,
Numer dokumentu:T.2710.14.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: