Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17846145 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-20
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Urząd Gminy w Baćkowicach
Adres: Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. opatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204
Opis:zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
na realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy
wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów
w miejscowości Olszownica"- roboty budowlane, roboty instalacyjne, roboty elektryczne.
Zakres nadzoru obejmuje :
- branża budowlana
- branża instalacyjna
- branża elektryczna
Miejsce i termin składania ofert: 4. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu
Gminy Baćkowice sekretariat pokój 23 .
Termin składania:2019-08-28
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019 r.
Wymagania:3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę wykonawcy
- adres wykonawcy
- NIP wykonawcy
- wartość przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto w........................zł. ( słownie:..............................złotych)
Podatek VAT.........................zł. ( słownie:...........................złotych)
Cena brutto............................zł. ( słownie:........................złotych)
- termin realizacji zamówienia,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do
niego zastrzeżeń.
5. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania faktury.
Kontakt:6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Krasiński
Numer dokumentu:In.7335.2.Senior+.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: