Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Porządkowanie terenu działek gminnych
Organizator:Gmina Wieliczka
Adres: ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wielicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 26 34 251
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Porządkowanie terenu działek gminnych zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 działki nr 1246/17, 1246/18, 1247, 1246/4 o łącznej powierzchni 12,8668 ha. w ramach projektu Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń, uporządkowaniu terenu działek gminnych zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 działki nr 1246/17, 1246/18, 1247, 1246/4 o łącznej powierzchni 12,8668 ha.
Cel zamówienia
Celem zamówienia są prace polegające na oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń, uporządkowaniu terenu działek gminnych zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 działki nr 1246/17, 1246/18, 1247, 1246/4 o łącznej powierzchni 12,8668 ha. Zamówienie dotyczy realizacji prac w ramach projektu ,,Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne w Wieliczce" nr projektu POIS.02.05.00-00-0004/17 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń, uporządkowaniu terenu działek gminnych zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 działki nr 1246/17, 1246/18, 1247, 1246/4 o łącznej powierzchni 12,8668 ha.
1.Uporządkowanie terenu:
1) Zebranie i załadunek drobnych odpadów komunalnych oraz ich wywóz.
2) Zebranie i załadunek porzuconych sprzętów wielkogabarytowych oraz ich wywóz.
3) Likwidacja ,,dzikich wysypisk śmieci" tj. zebranie i umieszczenie w kontenerach odpadów różnorodnych oraz ich wywóz ( gruz, szkło itp.) wygrabienie wyrównanie terenu po usuniętym wysypisku. Pod pojęciem ,,dzikiego wysypiska" należy rozumieć zmieszane odpady różnorodne.
4) Zebranie, umieszczenie w kontenerach wszystkich innych odpadów nie wymienionych wcześniej poza odpadami biodegradowalnymi.
Szacowana ilość odpadów w sumie wynosi około 20 ton.
2.Prace porządkowe na terenie stawu, tj. wyczyszczenie, odmulenie, usunięcie odpadów pozostawionych wokół stawu.
Powierzchnia Stawu wynosi około 1445,48 m2
Szacowana głębokość stawu około 3 m.
Szacowana objętość stawu wynosi około 4336,44 m3
Prace porządkowe na terenie stawu obejmują:
a) usunięcie gałęzi zatopionych drzew i śmieci ze stawu,
b) usunięcie nadmiaru glonów i roślin,
c) usunięcie "dzikiego wysypiska" śmieci z grobli,
d) usunięcie namułu zalegającego na dnie stawu,
Szacowana grubość warstwy namułu zalegającego w dnie stawu wynosi 1 m. Roboty związane z usunięciem namułu z dna należy wykonywać za pomocą spycharek i koparek. Urobek należy wywieźć poza teren obiektu przy użyciu samochodów samowyładowczych.
Po stronie Wykonawcy leży uzgodnienie warunków i uzyskanie niezbędnych zgód, w tym dotyczących przejazdu pojazdów w celu wykonania przedmiotu zamówienia
Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z terenem inwestycji przed złożeniem oferty.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu większej ilości zebranych odpadów niż szacowana w Zapytaniu.
4. Wymogi dodatkowe:
a) koszt wszelkich środków, które mają być użyte do realizacji zadania ponosi Wykonawca,
b) koszt gospodarowania odpadami ponosi Wykonawca,
c) koszt załadunku, rozładunku i transportu materiałów, urządzeń, przedmiotów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
e) Wykonawca zabezpiecza teren robót i zapewnia na własny koszt warunki bezpieczeństwa.
f) Wykonawca w przypadku interwencji miejskich służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej) każdorazowo ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zadania.
g) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność (z tytułu prowadzonych robót) za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac.
h) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 20 000 zł.
Kody CPV:
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90722200-6 Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 15-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r. do godziny 12.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność) z dopiskiem: Oferta na porządkowanie terenu działek gminnych zlokalizowanych w Wieliczce
obręb 1 działki nr 1246/17, 1246/18, 1247, 1246/4 o łącznej powierzchni 12,8668 ha. w ramach projektu Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne nr projektu POIS.02.05.00-00-0004/17
Termin składania:2019-03-15
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 100 dni od dnia podpisania umowy
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na porządkowaniu terenu w zakres której wchodziło m.in. w tym zebranie i wywóz co najmniej 5 ton odpadów.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa w pkt 5.1.1. niniejszego Zapytania ofertowego zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych Wykonawców wykaże wykonanie wymaganego doświadczenia.
4. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do nin. Zapytania. Wykaz należy złożyć w formie pisemnej (w oryginale), natomiast dowody w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
1. zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2 udziału lub zmiany podwykonawców,
3. zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja części usług, które stanowią przedmiot zamówienia stała się dla zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,
4. wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,
5. zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
6 wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych, nie leżących po stronie Wykonawcy przyczyn powodujących opóźnienie w wykonaniu umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do nin. Zapytania. W przypadku formularza oferty wielostronicowego Wykonawca zobowiązany jest podpisać każdą stronę dokumentu. Formularz należy złożyć w formie pisemnej (w oryginale).
2. Stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnej za zgodność z oryginałem).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia sporządzone na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do nin. Zapytania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą nin. Oświadczenia. Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej (w oryginale).
4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do nin. Zapytania. Wykaz należy złożyć w formie pisemnej (w oryginale), natomiast dowody w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5 Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów lub oświadczeń, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do och złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów o którym mowa w pkt 7.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszym zamówieniu (oferty nie podlegające odrzuceniu). Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryterium.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) 1 kryterium: cena - waga 95 pkt.
Opis sposobu oceny oferty według kryterium ,,Ceny"
Lcena = (Cmin/C) x 95 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
b) 2 kryterium: termin płatności faktur - waga 5 pkt
Opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,termin płatności faktury"
Ltermin = (T / Tmax) x 5 pkt
gdzie:
Ltermin - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,termin płatności faktury"
T - termin płatności w ofercie
Tmax - najdłuższy termin płatności spośród badanych ofert
Minimalny termin płatności faktury wynosi 14 dni, maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu płatności wynoszącego więcej niż 30 dni oraz mniej niż 14 dni oferta zostanie odrzucona.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert, przy czym:
Łączna punktacja = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium termin płatności faktury
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 20 10 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176).
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.1.2;
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.12. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
1.13.
1) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 6.1.3 uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w pkt 6.1.13. ppkt 2) z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami zespołu oceniającego złożone oferty,
d) pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania.
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Z przyczyn technicznych związanych z ograniczoną ilością znaków w formularzu ogłoszenia, pełna lista przesłanek wykluczenia z postępowania znajduje się w załączonym do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu ofertowym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA WIELICZKA
Adres
32-020 Wieliczka
małopolskie , wielicki
Numer telefonu
12 26 26 34 339
Fax
12 27 86 860
NIP
6830011450
Tytuł projektu
Zagospodarowanie terenu"Stok pod Baranem" na cele rekreacyjne
Numer projektu
POIS.02.05.00-00-0004/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Kałuża, Agnieszka Szostak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12 26 34 251
Kod CPV:90511300-5
Numer dokumentu:1171472, WGK-K.7013.5.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: