Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21010402 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-02
Przedmiot ogłoszenia:Pozimowe zamiatanie dróg powiatowych
Organizator:Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Adres: ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. polkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 767299264 fax 767299264
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty cenowej

w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.) zgodnie z art. 30 ust. 4 w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy

na: ,,Pozimowe zamiatanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego", realizowanego jako część zadania ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie 2020-2021"

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn.: ,,Pozimowe zamiatanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego"zgodnie z wykazem dróg stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamówienie obejmuje:
pozimowe zamiatanie jezdni dróg powiatowych (ręczne lub mechaniczne) na szer. ok. 0,5 m od krawężnika
z usunięciem piasku,
utylizację zebranego materiału lub zagospodarowanie, zgodnie z przepisami ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2021 do godz. 10:00.
osobiście - pok. nr 107
drogą pocztową na adres: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pzdp.pl
Termin składania:2021-04-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:od dnia zawarcia umowy do dnia 11.06.2021 r..
Wymagania:Warunki zamówienia:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek wprowadzić niezbędne oznakowanie na czas prowadzenia robót i zapewnić bezpieczeństwo ruchu w czasie realizacji robót minimalizując uciążliwości dla użytkowników drogi.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane nieprawidłową realizacją zamówienia lub zaniechaniem prac.
Wykonawca przy realizacji zamówienia powinien dysponować pracownikami przeszkolonymi na stanowisku pracy oraz sprzętem (narzędziami) niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę jakichkolwiek części zamówienia oraz wygraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawców wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jak za własne.
Warunki płatności:rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie po zawarciu umowy na podstawie faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół powykonawczy, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. Płatność jednorazowa dokonywana będzie w terminie do 30 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Przygotowanie oferty: Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim,na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:100% cena.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: