Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23203905 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Poziome oznakowanie ulic
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupia p/Kępnem
Adres: Słupia p/Kępnem ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kępiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 62 78-26-800
E-mail:
Opis:Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupia p/Kępnem
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:
Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych / linie segregacyjne, strzałki, przejścia dla pieszych/
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 - wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych / linie segregacyjne,
strzałki, przejścia dla pieszych/
System ProPublico (C) Datacomp Strona: 2/5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych / linie segregacyjne, strzałki, przejścia dla pieszych/
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych / linie segregacyjne, strzałki, przejścia dla pieszych/
Zakres robót około 2 800 m2 w tym:
-jednowarstwowe białe - 2 600 m2
- grubowarstwowe biało-czerwone i białe - 200 m2
Miejsce i termin składania ofert: Bożena Dziergwa - tel. ( 62) 7826800 e-mail bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat, w terminie do dnia 2022-05-19 do godz. 11:00.
Termin składania:2022-05-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji: drogi powiatowe na terenie powiatu kępińskiego.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:1.2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający nie określa warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
DOKUMENTY WYMAGANE W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.
Znak sprawy PZD.253.4.5.2022.BD
Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych / linie segregacyjne,
strzałki, przejścia dla pieszych/
System ProPublico (C) Datacomp Strona: 3/5
1.5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
1.6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, albo drogą elektroniczną na adres e-mail
Uwagi:OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.7. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
1.8. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem , Słupia p/Kępnem ul. Katowicka 8 , 63-604 Baranów.
Tel.: 62 78-26-800, e-mail: sekretariat@pzd.kepno.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adrian Ambrozik,
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych / linie segregacyjne, strzałki, przejścia dla pieszych/ - znak sprawy: PZD.253.4.5.2022.BD oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
1.9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich
Znak sprawy PZD.253.4.5.2022.BD
Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych / linie segregacyjne,
strzałki, przejścia dla pieszych/
System ProPublico (C) Datacomp Strona: 4/5
obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
1.10. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Kontakt:KONTAKT Z WYKONAWCĄ
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Bożena Dziergwa - tel. ( 62) 7826800 e-mail bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl
Kod CPV:34922100-7
Numer dokumentu:PZD.253.4.5.2022.BD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: