Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe renowacyjno- konserwatorskie w kościele
Organizator:Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego
Adres: ul. Piłsudskiego 14, 67-100 Nowa Sól
Województwo / powiat: lubuskie, pow. nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 507 394 085
E-mail:
Opis:Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Nowej Soli

Zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej zamówienia na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w ramach zadania
pn. ,,Prace remontowe renowacyjno- konserwatorskie w kościele św. Antoniego w Nowej Soli, Ul. Piłsudskiego 14"
III. SPOSÓB IU MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzące do wyłonienia wykonawcy zadania zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń parafialnych przy Ul. Piłsudskiego 14, 67-100 Nowa Sól

3. Przedmiotem zamówienia jest przywrócenie pierwotnego wystroju wnętrza kościoła, poprzez odkrycie pozostałości wtórnie przemalowanej dekoracji malarskiej absady i łuku tęczowego, a także balustrad i filarów empor oraz wykonanie prac restauratorskich, tak aby przywrócić pierwotny wystrój malarski wnętrza świątyni.
4. Prace określone w ust. 3 obejmować będą w szczególności:
- ustawienie rusztowań
- usunięcie wtórnych nawarstwień ze ścian,
- dezynfekcja tynków i sztukaterii,
- lokalne wzmocnienie strukturalne tynków o osłabionej strukturze preparatem krzemieniowym,
- podklejenie pęcherzy tynku zaprawą iniekcyjną na bazie wapna gaszonego,
- uzupełnienie oryginalnej zaprawy murarskiej w fugach muru,
- uzupełnienie podkładowej warstwy zaprawy,
- uzupełnienie wykończeniowej warstwy tynku,
- przemalowanie ścian farbą krzemieniową w kolorze nawiązującym do koloru oryginalnego,
- demontaż rusztowań,
- wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac.
W/w. prace należy wykonać zgodnie z programem działań przy zabytku wnętrza kościoła pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego w Nowej Soli, wykonany przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki Paulina Cielecka oraz decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.01.2024 r. znak ZN.5142.7.2023[nNSo].
5. Lokalizacja obiektu: Nowa Sól działka nr 358/1 obręb 3 miasta Nowa Sól, gm. Nowa Sól, pow. nowosolski, woj. lubuskie.
6. Szczegółowy zakres zamówienia publicznego został określony w załącznikach do zapytania ofertowego dostępne u Zamawiającego:
- program działań przy zabytku
- decyzja konserwatora zabytków,
7. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego leży po stronie oferenta.
8. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 28.11.2024r.
9. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy termin wykonania zamówienia zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania.
10. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty i zastosowane materiały. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 09 maja 2024 r. do godz. 12:00 w formie papierowej na adres zamawiającego : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Ul. Piłsudskiego 14, 67-100 Nowa Sól
Termin składania:2024-05-09
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części ponieważ obejmuje wykonanie robót budowlanych o takim zakresie rzeczowym, że nie ma możliwości wydzielenia mniejszych podzakresów w taki sposób aby mogli je wykonywać różni wykonawcy. Ze względu na wielkość zamówienia i możliwe problemy w organizacji robót Zamawiający uznał zamówienie za niepodzielne.
4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował kierownikiem budowy, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania proponowanego kierownika budowy w formularzu oferty.
3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ust. 1.
4. Zamawiający wymaga udokumentowanie przez oferenta wykonanie w okresie 5 lat dwóch robót na obiektach zabytkowych na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto.
5. Oferent do oferty winien załączyć opłaconą polisę ubezpieczenia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.
VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp.
Kryterium oceny
Opis kryterium
Waga- udział w ocenie
1.
Cena
Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia.
100%

2. Zastosowane kryteria ocen oraz sposób obliczania ceny:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2) Oferty będą wybierane według jednego kryterium oceny ofert, którym jest kryterium oceny
o następującym znaczeniu:
Cena oferty - 100%, obliczana według wzoru, wskazanego poniżej:
C = C min x 100 / Co,
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w zapytaniu;
Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
100 - waga kryterium ,,cena brutto oferty".

3) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
4) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podanie wyżej kryterium.
5) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
6) Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
3. Oferta powinna być złożona w języku polskim i formie pisemnej.
4. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale V.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert opublikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń Parafii adres Niwica 22 oraz prześle zawiadomienia do oferentów, którzy złożyli ofertę.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywiloprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacją lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem oraz osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
4. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
5. Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał uprawnienie do wzywania Oferentów w sprawie wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienia niezłożonych lub niewłaściwie złożonych dokumentów.
Uwagi:XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1; zwanym dalej ,,RODO"), informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego ul. Piłsudskiego 14, 67-100 Nowa Sól,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotem postepowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty; którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania,
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
6. Posiada Pani/Pan:
a) Na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO,
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 61 lit. c RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora; organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Kod CPV:45453100-8, 45454100-5, 92522100-7
Numer dokumentu:1/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: