Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-15
Przedmiot ogłoszenia:Profilowanie dróg gruntowych
Organizator:Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska
Adres: Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. płocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 24 267 26 00
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

,,Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2021"
Opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja - teren gminy i miasta Wyszogród ,

a) Wykonanie usługi profilowania dróg gruntowych oraz żwirowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za pomocą równiarki samojezdnej w okresie 31.03.2021r do 30.11.2021r

b) Wielkość zamówienia jest uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego , a zamówienie usług świadczonych za pomocą w/w sprzętu będzie następowało przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Wyszogród w porozumieniu z sołtysami - w liczbie nie przekraczającej 180 roboczo-godzin - ( rozliczenie nastąpi o faktyczną ilość przepracowanych roboczo-godzin) - Zamawiający w razie pilnej potrzeby może rozszerzyć zamówienie do 20 % maksymalnej ilości założonych godzin.

c) Zamawiający zleca zakres prac do wykonania Wykonawcy drogą telefoniczną lub bezpośrednio do wykonawcy.

d) Wykonawca zobowiązany jest to prowadzenia dziennych raportów z ilości przepracowanych godzin , poświadczonych przez sołtysa danego sołectwa podpisem i pieczątką , na terenie którego wykonano prace ( na terenie miasta Wyszogród wykonane prace może poświadczyć pracownik urzędu merytorycznie odpowiedzialny za powyższe zamówienie).W razie rozbieżności , co do ilości przepracowanych roboczo-godzin, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień w obecności sołtysa danego sołectwa.
Miejsce i termin składania ofert: VI. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 3 marca 2021 roku, do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, punkt informacji -parter).

2. Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z COVID - 19, Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przesyłając ją na adres: ugim@wyszogrod.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 przedmiotowego zapytania).
Otwarcie ofert:VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA OFERT Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 3 marca 2021 roku, do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).
Termin składania:2021-03-03
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od 31 marca do 30 listopada 2021 r.

III. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Teren gminy i miasta Wyszogród.
Wymagania:IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia),

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres: artur.kazmierczak@wyszogrod.pl

e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Artur Kaźmierczak tel. 24/267 26 15, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00, środa w godz. 9.00 - 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

5) Wykonawca opisuję zamieszcza ofertę w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe: ,,Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2021"

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą

2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.

6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne.

7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postepowaniu - drogą elektroniczną - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Uwagi:Znak sprawy: IKR.271.8.2021

Zaproszenie do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

Tel. 24 267 26 00

NIP : 774 321 14 07

Podstawa wszczęcia postępowania:

- art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)- zwolnienie przedmiotowe,

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kryterium:

Cena 100%

XII. INFORMACJE DODATKOWE

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.

4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
Numer dokumentu:IKR.271.8.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: