Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa budynku gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Organizator:Gmina Sędziszów Małopolski Oddział: IiD
Adres: RYNEK 1, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 745 36 31, tel. 692616480
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/461523
Opis:Przebudowa budynku gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK) w Sędziszów Małopolski
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przebudowa budynku gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK) w Sędziszów Małopolski - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/461523
Składanie : 26-05-2021 14:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/461523
Otwarcie ofert:Otwarcie : 26-05-2021 14:05:00
Termin składania:2021-05-26
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz ofertowy
------
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przebudowa budynku gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK) w Sędziszów Małopolski
Remont obiektu będzie obejmował:
Wykucie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej z otworów w murze.
Zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych w miejscu zamurowań. Malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych .
Szczegółowy zakres określa przedmiar robót
Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami: karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Roboty stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w całości w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.
KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1) Kryterium wyboru oferty - CENA (brutto) - 100 %
2) Cena oferty, powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym
podatkiem od towarów i usług VAT); cena oferty powinna uwzględniać wszystkie
zobowiązania i koszty związane z wykonaniem; ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp.
muszą być zawarte w cenie oferty; cena powinna być wyrażona cyfrowo z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (brutto).
OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Wiesław Kot, tel. 17 745 36 31,
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny. Zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ 30 TYS. EURO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. Gmina Sędziszów Małopolski z siedzibą przy ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Burmistrz.
Inspektorem ochrony danych jest adw. Jakub Curzytek, z którym można się kontaktować za pomocą adresu e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl lub tel. 692616480.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia poniżej 30 tys. euro zgodnie z ustawą z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. w sposób celowy i oszczędny.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi np. serwisowe, informatyczne.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania w zakresie udzielenia zamówienia, a następnie dla celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno - archiwalnych obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro, obowiązującego u administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w postępowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pana że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie będą profilowane.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Grzegorz Wrona
Gmina Sędziszów Małopolski Oddział: IiD
RYNEK 1
39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 461523
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: