Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15084258 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41
E-mail:
Opis:Przebudowe wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Pionierów 1 w Wałbrzychu 2.Przedmiot zamówienia : przebudowa instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty : Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
Termin składania ofert: 10.04.2018 r. do godz. 15.30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 11.00
Termin składania:2018-04-10
Wadium:500,00 zł
Wymagania:.Okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin związania z ofertą : 60 dni
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polsłdm wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.ol
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane .
Przedmiar na podstawie , którego należy wykonać kosztorys ofertowy (załącznik do oferty) dostępny jest na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
(KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY -POZYCJA KOSZTORYSU POWINNA OBEJMOWAĆ ROBOCIZNĘ ;
DANY MATERIAŁ LUB SPRZĘT WRAZ Z NARZUTAMI I WYSZCZEGÓLNIONĄ CENĄ JEDNOSTKOWĄ I KOSZTAMI JEDNOSTKOWYMI).
II. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12,Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów , które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytanie ofertowe.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenionego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Parametry techniczne materiałów Jakie należy zastosować , wynikają z dokumentacji technicznej dostępnej ( do wglądu ) w pokoju nr 22 w Dziale Technicznym .
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto 35 1560 0013 2000 1701 5357 1700 i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty
należy podać pełną nazwę zadania ,którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagą przy wyłanianiu
Wykonawcy.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo-ilościowy
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Robert Kłyż tel. 74 887 05 12
Źródło: Internet i własne
Załączniki: