Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa połączenia
Organizator:Urząd Miejski w Kluczborku
Adres: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Województwo / powiat: opolskie, pow. kluczborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (77) 418-14-81 fax (77) 418-22-30
Opis:Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku.
W załączeniu przedmiar robót.
Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną oraz ponosi jej koszty.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w terminie do dnia 12.07.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 pokój nr 135.
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2018 r. o godz. 10:10 w Urzędzie Miejskim Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (pokój nr 138).
Termin składania:2018-07-12
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji: do 01.10.2018 r.
Wymagania:3. Wymagany okres gwarancji: 36 m-cy.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
Do oferty należy załączyć kopie uprawnień oraz kopie zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów.
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pan Paweł Świątek tel. 77 418 27 58.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: