Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa stanowisk
Organizator:,,PKP Intercity" S.A
Adres: Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (+48 22) 47 45 500 Fax: (+48 22) 47 42 581
E-mail:
Opis:przebudowy 11 szt. stanowisk do wykonywania próby hamulca wagonów osobowych eksploatowanych przez Zakład Centralny na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 11 szt. stanowisk do wykonywania próby hamulca wagonów osobowych eksploatowanych przez Zakład Centralny na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów.
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej, w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem odbycia wizji będzie załączone do oferty podpisane oświadczenie Oferenta o odbyciu wizji lokalnej, stanowiące Załącznik nr 7 do Zapytania. Wizja powinna odbyć się po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Dariuszem Matyszczak tel. 695 318 401.
Miejsce i termin składania ofert: 8. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 26.04.2018 do godziny 12.00
Termin składania:2018-04-26
Miejsce i termin realizacji:3. TERMIN WYKONANIA REALIZACJI USŁUGI
Wykonanie przedmiotu zamówienia określone w projekcie umowy w terminie do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Szczegółowe warunki płatności zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. WYMAGANIA FORMALNE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego w ofercie formalno - merytorycznej.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. Zamawiający wymaga wykazania, że Oferent w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie zrealizował co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie remontu i/lub modernizacji urządzeń pneumatycznych dedykowanych dla taboru kolejowego o wartości minimum 50 000,00 zł netto każda.
c. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania, że Oferent:
- dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP kategorii E i D.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego w ofercie formalno - merytorycznej.
2. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagania określone w ust. 1 lit. a-d może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferenci zobowiązani są złożyć:
a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na formularzu oferty formalno-merytorycznej stanowiącym załącznik do Zapytania,
b. Wykaz wykonanych przez Oferenta usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie (wzór-Załącznik nr 4), na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 lit. b).
c. Informację o potencjale kadrowym Oferenta zgodną z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 5 - wykaz osób, którymi dysponuje Oferent. Treść informacji musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 lit. c). Ponadto do wykazu należy dołączyć kserokopię:
- uprawnień o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 lit. c).
d. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, według formuły - spełnia/nie spełnia. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA OFERENTA ORAZ ODRZUCENIA OFERTY
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z Postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Postępowania Oferenta w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:
a. Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od Umowy / Zamówienia, z powodu okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie do 3 lat przed prowadzonym postępowaniem,
b. Oferent w ciągu ostatnich 3 lat przed prowadzonym postępowaniem uchylił się od zawarcia z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
c. Oferent wyrządził szkodę Zamawiającemu nie wykonując Umowy/Zamówienia lub wykonując je nienależycie w okresie 3 lat przed prowadzonym postępowaniem,
d. W stosunku do Oferenta otwarto likwidację, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszono upadłość,
e. Oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów w wymaganym terminie,
f. Oferent złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
g. Oferenci, należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustaw z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu,
h. Oferenta który nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane,
i. Oferent wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tego Oferenta w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe zastrzeżenie dotyczy każdego z Oferentów z osobna. Zaistnienie ww. przesłanki w stosunku do jednego z Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania.
2. Zamawiający powiadomi Oferenta o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia,
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
c. zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu postępowania,
d. Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego,
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f. została złożona przez Oferenta niezaproszonego do składania ofert,
g. jej przyjęcie naruszało by bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa Zamawiającego.
4. Jeśli w ofercie występują braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Oferent zostanie wezwany do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień do oferty w wyznaczonym terminie. W przypadku braku dokonania wymaganego uzupełnienia lub wyjaśnienia, Zamawiający odrzuci ofertę.
5. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty.
7. PODWYKONAWCY
1. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców, zobowiązany jest do wskazania:
a. listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców),
b. zakresu prac, które zostaną powierzone podwykonawcom.
2. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich podwykonawców w takim samym zakresie jak za własne działania i zaniechania.
8. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 26.04.2018 do godziny 12.00
2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.
3. Oferta może być złożona w formie:
a. papierowej na adres: ,,PKP Intercity" SA, Biuro Zakupów w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa;
lub
b. elektronicznej (w postaci skanu podpisanych dokumentów) na adres e-mail: marta.dobrowolska@intercity.pl
4. Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych dokumentów:
a. części formalno-merytorycznej,
b. części handlowej.
5. Oferty w formie papierowej składa się w jednej kopercie zewnętrznej, w której powinny znajdować się dwie odrębne koperty wewnętrzne - jedna dla części formalno-merytorycznej, natomiast druga dla części handlowej. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:
,,PKP Intercity" S.A. w Warszawie
nazwa (firma) i adres (siedziba) Oferenta ,,Oferta na.............znak sprawy........"
,,Nie otwierać przed terminem................2018 roku godzina 12:00"
Koperty wewnętrzne należy opisać jak wyżej z odpowiednim dopiskiem ,,część formalno-merytoryczna", ,,część handlowa". Odpowiedzialność za wszelkie działania i sytuacje zaistniałe w efekcie niewłaściwego opisu każdej z kopert zawierających ofertę ponosi Oferent.
W przypadku osobistego składania oferty przez Oferenta, Zamawiający informuje, iż dostęp do Biura Zakupów ,,PKP Intercity" S.A. jest ograniczony i możliwy po uprzednim zgłoszeniu się w recepcji, znajdującej się na parterze budynku. Należy poczekać w recepcji znajdującej się na parterze budynku na pracownika Biura Zakupów. Oferent powinien uwzględnić powyższe przy składaniu oferty. -
6. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej część handlowa powinna być zabezpieczona hasłem. Oferent przesyła Zamawiającemu hasło do części handlowej oferty niezwłocznie po terminie złożenia ofert wskazanym w powyższym ust. 1.
7. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
8. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnie 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent, nie później niż w terminie składania ofert, winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Zamawiający informuje, że cena oferty nie może być objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
9. W przypadku składania wraz z ofertą informacji / dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa.
10. Oferta formalno-merytoryczna powinna zostać złożona zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, w szczególności:
a. dokument rejestrowy wskazujący na osoby umocowane do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny odpis),
b. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny odpis), o którym mowa w pkt 1 ust. 8 zapytania - w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c. wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie,
d. wykaz osób, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 3 lit. c,
e. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego,
f. potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
11. Oferta handlowa powinna zawierać formularz cenowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
12. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie oferta musi być podpisana przez każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub ustanowionego pełnomocnika.
13. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Oferentem, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
15. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania ofertowego.
16. Oferta i wymagane dokumenty (w tym kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
17. Oferty mają moc obowiązującą wyłącznie w przypadku podpisania dokumentów przez osoby uprawnione, zgodnie z reprezentacją lub posiadające pełnomocnictwo.
18. PKP Intercity S.A. i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu oraz w trakcie realizacji umowy. Informacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim.
Kontakt:11. DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POSTĘPOWANIE
Marta Dobrowolska, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, tel.: 697 048 154 ; adres e-mail: marta.dobrowolska@intercity.pl
Numer dokumentu:10/04/1NF/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: