Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu kontroli czasu pracy
Organizator:Gmina Miasto Szczecin
Adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 43 16 114, 726 212 315
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu kontroli czasu pracy w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin złożenia oferty: do 15.03.2019 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia prosimy przesiać na adres e-mail: sekretariat&zcemip. edu. pl. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Otwarcie ofert:1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 30 marca 2019 r.
Termin składania:2019-03-15
Miejsce i termin realizacji:Przedmiot zamówienia będzie wykonany w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 do w terminie od 15 do 30 maja 2019r.
Wymagania:Oferta powinna być:
1. Opatrzona pieczątką firmową;
2. Posiadać datę sporządzenia
3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta powinna zawierać:
1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione w formularzu ofertowym;
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.
Kontakt:Dodatkowych informacji udzielają: p. Wiesław Wieczerzak 91 43 16 114, 726 212 315 oraz adresem e-mail: wwieczerzak@zcemip.edu.pl.
Numer dokumentu:4/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: