Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14882124 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z branży elektroenergetycznej
Organizator:PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
lubelskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:(42) 675 20 00, (42) 675 11 04, (42) 675 20 01
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Sieradz w podziale na 3 zadania:
Zadanie 1: Rozbudowa sieci 0,4 kV dla potrzeb przyłączenia działki budowlanej nr 212 położonej w miejscowości Kornaty, gm. Szadek oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla istniejących odbiorców zasilanych ze stacji 3-1071 Wola Krokocka 2.
Zadanie 2: Rozbudowa sieci 0,4 kV dla potrzeb przyłączenia działki budowlanej nr 389 położonej w miejscowości Józefów, gm. Zadzim oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla istniejących odbiorców zasilanych ze stacji 3-0452 Małyń 2.
Zadanie 3: Rozbudowa sieci nN 0,4 kV dla potrzeb przyłączenia działki budowlanej
nr 253 położonej w miejscowości Piotrowice, gm. Warta oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla istniejących odbiorców zasilanych
ze stacji 3-0509 Piotrowice.
2. Uprawnionym do ubiegania się u udzielenie zamówienia, w ramach niniejszego postępowania, jest Wykonawca zarejestrowany w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
3. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, w pierwszym z jego udziałem postępowaniu, wniosku o rejestrację w BKW. Formularz wniosku zgłoszeniowego oraz Instrukcja w sprawie rejestracji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek zgłoszeniowy wraz
z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tej samej kopercie co ofertę, jako odrębny pakiet dokumentów niezbędny do zarejestrowania Wykonawcy w BKW.
W przypadku złączenia w/w dokumentów z ofertą, Zamawiający informuje,
iż dokona ich wyodrębnienia z oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 21.02.2018r. do godz. 09.00 w:
Kancelarii PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi dnia 21.02.2018r. o godz. 12:30 w siedzibie: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Termin składania:2018-02-21
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagania:Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu zakupowym
1.1. W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, zarejestrowani w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupu,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu,
d. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postepowaniem o udzielenie Zakupu, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych. Niniejszy warunek odnosi się do członków zarządu, wspólników, partnerów, komplementariuszy.
1.2. Dookreślone warunki udziału w postępowaniu, poza warunkami, których spełnienie zostało potwierdzone poprzez zarejestrowanie Wykonawcy w BKW, zawiera Załącznik nr 3.
W przypadku udziału w postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zakupu (Konsorcjum) przepisy dot. Wykonawcy stosuje się odpowiednio. Wykonawcy wpisani do BKW mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia jeśli podmioty wchodzące w skład konsorcjum są wpisani do BKW a przynajmniej jeden z konsorcjantów wpisany jest do BKW
w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy zakupowej oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
1.3. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt VI ppkt 1 i 2 SIWZ wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
10. Wykluczenie Wykonawcy
1.4. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych przez Zamawiającego,
b. Wykonawca nie wykonał umowy zawartej przez PGE Dystrybucja S.A. lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym,
c. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
d. Wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu,
e. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
f. Wykonawca został umieszczony na liście Wykonawców niekwalifikowanych zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawców obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A.
1.5. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować
o wykluczeniu Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika spółki jawnej, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Powyższe dotyczy również wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
1.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Elementy składowe oferty
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt V. Wykonawca przedstawia dokumenty:
1.1. Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy" (Załącznik nr 4).
1.2. Oświadczenie Wykonawcy akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ).
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz braku podstaw do Wykluczenia. (Załącznik nr 6).
1.4. Aktualny odpis z KRS lub aktualny wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
1.6. W przypadku spółek cywilnych oraz Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, dokumenty, o których mowa w pkt VI od 1.2. do 1.4. SIWZ, winny być złożone przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
1.7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia:
a) Wskazanie Lidera konsorcjum
b) Jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia
c) Odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego
d) Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
1.8. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu określa Załącznik nr 3.
1.9. Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości).
1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę do oferty. Każde pełnomocnictwo dołączone do oferty ma mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
12. Inne ustalenia dotyczące wymaganych dokumentów - zaświadczeń
1.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI ppkt 2.1 SIWZ musi być złożone w formie oryginału, lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonej przez Wykonawcę.
13. Forma złożenia oferty
1.12. Ofertę składa się w formie pisemnej.
1.13. Do oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt VI ppkt 1 SIWZ, natomiast Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada również dokumenty wyszczególnione w pkt VI ppkt 2 SIWZ.
1.14. Zaleca się by oferta zawierała ,,SPIS TREŚCI" wskazujący, co najmniej: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje.
1.15. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
1.16. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.17. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią imienną lub winna być podpisana w sposób czytelny.
1.18. Formularz ofertowy winien zostać wypełniony przez Wykonawcę w każdej pozycji, ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty należy ułożyć w kolejności wymienionej w pkt VI ppkt 1 i 2 niniejszej SIWZ.
1.19. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty,
z zastrzeżeniem Wniosku zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów do rejestracji w BKW, o których mowa w pkt II ppkt 3 SIWZ.
1.20. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
1.21. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
1.22. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub koperty.
1.23. Koperta lub opakowanie zewnętrzne winno być zaadresowane na adres Zamawiającego:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź.
oraz oznaczona pieczęcią lub danymi Wykonawcy i napisem:
Wykonanie robót budowlanych z branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Sieradz w podziale na 3 zadania:
Zadanie 1: Rozbudowa sieci 0,4 kV dla potrzeb przyłączenia działki budowlanej
nr 212 położonej w miejscowości Kornaty, gm. Szadek oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla istniejących odbiorców zasilanych
ze stacji 3-1071 Wola Krokocka 2.
Zadanie 2: Rozbudowa sieci 0,4 kV dla potrzeb przyłączenia działki budowlanej
nr 389 położonej w miejscowości Józefów, gm. Zadzim oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla istniejących odbiorców zasilanych
ze stacji 3-0452 Małyń 2.
Zadanie 3: Rozbudowa sieci nN 0,4 kV dla potrzeb przyłączenia działki budowlanej
nr 253 położonej w miejscowości Piotrowice, gm. Warta oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla istniejących odbiorców zasilanych
ze stacji 3-0509 Piotrowice.
NUMER POSTĘPOWANIA: GZ/060/KJ/2018
Nie otwierać przed dniem 21.02.2018 roku przed godz. 12:30
Uwagi:OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
11. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i uwzględniać wszystkie świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.
12. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno zawierać wszystkie elementy składowe tej ceny z uwzględnieniem koniecznych wydatków do poniesienia przez wykonawcę
w celu realizacji umowy w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.
14. Wartości (kwoty) podane w ofercie zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
35. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
36. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Komisji przetargowej przedłużać termin związania Ofertą.
37. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, o którym mowa w pkt IV, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT

18.1. Kryteria oceny ofert
1.1. Kryterium oceny ofert określa Załącznik nr 2.
19. Badanie ofert
1.2. Wszystkie oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym.
1.3. W toku badania i oceny Ofert Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
1.4. Komisja Przetargowa może wezwać Wykonawców, którzy w terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego lub złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
1.5. W przypadku oczywistych omyłek w Ofercie Komisja Przetargowa poprawia je
i zawiadamia Wykonawcę o ich poprawieniu oraz prawie Wykonawcy do wniesienia sprzeciwu w wyznaczonym terminie. W przypadku innych omyłek Komisja Przetargowa może wezwać Wykonawcę do ich poprawienia w wyznaczonym terminie.
1.6. Komisja przetargowa może odstąpić od poprawiania omyłek oraz uzupełniania
i wyjaśniania ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.,
1.7. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o odrzuceniu Oferty Wykonawcy, jeżeli:
a. oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
b. oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zakupu,
c. oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
d. Wykonawca nie poprawił omyłek w Ofercie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistych omyłek przez Zamawiającego,
e. Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego,
f. złożył Ofertę lub ofertę wstępną nie będąc zaproszony do jej złożenia,
g. oferta została złożona z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.
1.8. Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna

20. Zastosowanie negocjacji handlowych, aukcji elektronicznej.
1.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
1.10. Negocjacje Handlowe.
3.2.1. Komisja Przetargowa może przeprowadzić negocjacje handlowe:
a) w przypadku złożenia tylko 1 ważnej oferty,
b) kierując zaproszenie do wybranych Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione.
3.2.2. Negocjacje handlowe prowadzi się w celu uzyskania optymalnych warunków handlowych dla Zamawiającego.
3.2.3. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim Wykonawca złoży korzystniejszą Ofertę po negocjacjach handlowych.
3.2.4. Forma przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w pkt 3.2.1.:
3.2.4.1. Zamawiający przekaże wybranym Wykonawcom zaproszenie
do złożenia oferty wraz z wzorem ,,formularza ofertowego - po negocjacjach" wyznaczając termin złożenia oferty po negocjacjach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych w formie bezpośredniego spotkania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferty po negocjacjach należy złożyć w formie pisemnej, w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź zgodnie z pkt. VI ppkt. 3.11 i 3.12. SIWZ.
Zapoznanie się z treścią złożonych ofert po negocjacjach nastąpi
w wyznaczonym terminie, w obecności członków komisji przetargowej.
3.2.4.2. W przypadku złożenia tylko 1 ważnej oferty, Zamawiający
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza przeprowadzenie negocjacji
w formie telefonicznej. W takim przypadku Zamawiający w toku negocjacji określi termin złożenia oferty po negocjacjach.
3.2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych z Wykonawcą, którego oferta po negocjacjach przeprowadzonych zgodnie z pkt 3.2.4.1. uzyskała najwyższą liczbę punktów
w kryterium oceny ofert, określonym w zał. 2 do SIWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w formie telefonicznej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wynegocjowane warunki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.2.6. Stawki i ceny (łączna cena oferty, ceny jednostkowe, elementy składowe ceny) podane przez Wykonawcę w Ofercie po negocjacjach handlowych
nie mogą być wyższe, niż w Ofercie złożonej, zgodnie z pkt IX ppkt 1,
a w przypadku przeprowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych,
o których mowa w pkt 3.2.5., stawki i ceny nie mogą być wyższe niż podane
w ofercie po negocjacjach, o których mowa w pkt 3.2.4. W przypadku wyższych stawek bądź cen, Wykonawca będzie związany wcześniej złożoną, korzystniejszą ofertą.

21. Powiadomienie o wyniku Postępowania zakupowego
1. Komisja przetargowa zawiadamia Wykonawcę, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, o wyniku Postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu. Informacja o zakończeniu postępowania zamieszczana jest także na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zawiadomienie o wyniku Postępowania zakupowego nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta w odrębnym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

22. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
38. Obowiązek wniesienia i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Załącznik nr 2.
39. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu (na konto Zamawiającego w banku: Bank PEKAO S.A.,
numer konta 67 1240 6292 1111 0010 3590 3036);
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie beneficjenta. Okres ważności gwarancji określa Załącznik nr 2. Na gwarancji jako Beneficjent winna być wskazana spółka:
PGE Dystrybucja S.A.

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY
40. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę.
41. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert.
42. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego Oferta została uznana jako najkorzystniejszą, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania zakupowego,
w zakresie przestępstw popełnionych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, albo oświadczenia w tym zakresie, wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych, partnerów, komplementariuszy. Powyższe dotyczy również wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
Kontakt:OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim
16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument). Adres e-mail, numer faksu Zamawiającego zostały wskazane
w załączniku nr 2 do SIWZ.
17. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie adresu email, pisma będą wysłane na wskazany w ofercie nr fax. Jeśli Wykonawca nie wskaże w ofercie adresu email lub nr fax pismo zostanie wysłane drogą pocztową.
18. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym także oferty
po negocjacjach, wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
19. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za złożony
w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt. 2.
20. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego w sprawie niniejszego postępowania należy opatrywać numerem postępowania.
21. Komisja Przetargowa udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania, bez ujawniania źródła zapytania. Odpowiedzi na zadane pytania zamieszcza się na stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl pod odpowiednim numerem przetargu. Komisja Przetargowa może nie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, jeśli wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
22. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz komisji przetargowej wskazany w załączniku nr 2.
UWAGA:
(Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego.)
23. Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję o wprowadzeniu modyfikacji treści SIWZ.
24. Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ na stronie internetowej. Modyfikacja SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: